Socialstyrelsens förslag till nya föreskifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring har fått många positiva omdömen under remisstiden. Vi har strävat efter att få en utbildning som kan anpassas till förändringar i den medicinska och medicintekniska utvecklingen. Samtidigt ska de nya bestämmelserna svara mot nya behov i hälso- och sjukvården som exempelvis fler multisjuka äldre och ett ökande antal patienter med psykisk ohälsa.

Det omfattande arbetet har pågått i ett par år och syftar bland annat till att stärka kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen på flera olika sätt, exempelvis genom ökade kompetenskrav och skärpta krav för handledningen. En mer flexibel struktur med gemensam kunskapsbas för vissa grupper av specialiteter liksom tydliga specialitetsövergripande delmål ska ge förutsättningar för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika specialiteter. Med målbeskrivningarna för specialiteterna rör det sig om drygt tusen sidor.

En absolut majoritet av remissinstanserna har dock velat behålla det krav på extern granskning av specialiseringstjänstgöringen som finns i nu gällande bestämmelser.

En utgångspunkt för revideringen av bestämmelserna om läkarnas ST har varit att stärka förutsättningarna för en specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. I det förslag som gick ut på remiss ålades vårdgivaren ett större utrymme vad gäller granskning och utvärdering av verksamhet som tar emot läkare för specialiseringstjänstgöring. Förslaget innehöll även ett allmänt råd som syftade till att integrera detta kvalitetsarbete i det ledningssystem som ska finnas inom all hälso- och sjukvård.

Remissinsatserna har dock samstämmigt gett uttryck för en oro för att kvalitetsgranskningen av läkarnas ST kan få stå tillbaka för andra prioriteringar inom hälso- och sjukvården om ett alltför stort ansvar vilar på verksamheterna själva.

Socialstyrelsen har därför utrett frågan ytterligare och föreslår nu skärpta krav för kvalitetsgranskningen. Kravet på extern granskning återförs och vi föreslår en ny bestämmelse om att vårdgivaren ska åtgärda brister som finns i verksamheten. Till detta föreslås ett nytt allmänt råd om att extern granskning och utvärdering bör genomföras vart femte år. Vi har velat förbättra nu gällande bestämmelser, som inte innehåller något krav om att åtgärda brister som visar sig vid granskning och utvärdering. I det nya förslaget tydliggör vi också vårdgivarens ansvar för att kvalitetsarbetet ska ske systematiskt.

Ett juridiskt problem som tidigare funnits med i arbetet har handlat om Socialstyrelsens bemyndiganden på området. Denna fråga är nu löst vilket innebär att Socialstyrelsen kan ställa skärpta krav på kvalitetsgranskningen i ST, till exempel att granskning och utvärdering även ska genomföras av en extern aktör.

Att läkarnas specialiseringstjänstgöring regleras i en särskild föreskrift och att Socialstyrelsen prövar ansökan om bevis om specialistkompetens efter fullgjord ST är viktiga delar för kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen. Det positiva mottagandet av de nya föreskrifterna och allmänna råden gör oss också övertygade om att de nya bestämmelserna stärker förutsättningarna för en specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet.

De nya bestämmelserna innebär en mer ändamålsenlig och dynamisk specialitetsindelning som bättre återspeglar patienternas och hälso- och sjukvårdens behov. Andra nyheter är fler basspecialiteter, sex nya tilläggsspecialiteter och en gemensam kunskapsbas för vissa grupper av specialiteter, en stärkt roll för studierektorn, skärpta krav för handledningen, förbättrade intyg vid ansökan om bevis om specialistkompetens, tydligare dokumentationskrav, nya bestämmelser för specialistläkare från tredjeland och ny struktur i målbeskrivningarna med tydliga specialitetsövergripande delmål. 

Vi skickar i dag (11 december 2014) de föreslagna nya bestämmelserna om kvalitetsgranskning i ST med krav på extern och oberoende granskning på en remissrunda som avslutas den 30 januari.

Läs även:

Behåll kravet på extern granskning av läkarnas ST-utbildning