Att kunna vikariera som icke-examinerad underläkare under sommaren efter termin 9 på läkarprogrammet är på många sätt positivt. Underläkaren får möjlighet att utveckla sig i sin profession på ett sätt som är svårt under praktiken som läkarkandidat, och sjukhusen kan upprätthålla läkarbemanningen och erbjuda god vård även i semestertider. För såväl patientsäkerheten som den icke-examinerade underläkaren är det dock viktigt att arbetet sker med gott kollegialt stöd, och aldrig helt ensamt. 

Läkarförbundet presenterade nyligen resultat från rapporten »Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2014«. I enkäten som rapporten bygger på fick läkarstudenter på termin 10 och 11 som arbetat som icke-examinerade underläkare under sommaren även svara på frågor om hur arbetsvillkoren såg ut. Av de svarande hade 50 procent arbetat som ensam jourhavande läkare under kvällar, nätter och helger. Detta är något som vi inom Medicine studerandes förbund (MSF) ser mycket allvarligt på.

Som icke-examinerad läkare är man inte på något sätt okunnig, men man är fortfarande tidigt ute i sin yrkesutövning. Det innebär att allt arbete bör ske med gott kollegialt stöd. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tidigare framfört att det är allvarligt när en verksamhet inte kan säkerställa handledning för icke-legitimerade läkare.

Läkaren har ett stort ansvar för andra människors hälsa och liv. Som ensam jour är man ibland den enda läkaren på plats inom en viss specialitet. Ibland har man en kompetent äldre kollega som bakjour någonstans i huset, ibland finns kollegan i beredskap i hemmet. Oavsett om det finns bakjour på plats eller inte läggs det alltför stort ansvar på den icke-examinerade underläkaren som arbetar som ensam jour.

Att gå jour ensam kan bli ett arbetsmiljöproblem för den enskilde underläkaren, och exempelvis leda till psykisk påfrestning på grund av det övermäktiga ansvaret. Det kan också vara direkt patientfarligt om ett bra kollegialt stöd inte kan upprätthållas, något som rapporterats i medierna.

MSF anser att landets sjukhus måste bli bättre på att tillse att icke-examinerade underläkare inte arbetar ensamma jourer under sommaren. Det ska alltid finnas en kollega inom samma specialitet, minst legitimerad, på plats, och gott kollegialt stöd ska vara tillgängligt. Om den önskade nivån upprätthålls kan vården även under sommaren vara en patientsäker, stimulerande och lärande miljö för den icke-examinerade underläkaren.