Måns Rosén och medförfattare kritiserar i Läkartidningen [1] rapporten »Alkoholen och samhället« som getts ut av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet [2]. Kritiken mot rapportens vetenskapliga innehåll bemöts av rapportens forskargrupp [3]. Som ansvariga organisationer bakom rapporten vill vi göra följande kommentarer:

Rapporten är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO där en internationellt erkänd forskargrupp årligen får i uppdrag att sammanställa en rapport över kunskapsläget för ett tema inom alkoholområdet. Forskargruppens uppdrag är att göra en samlad bedömning av det vetenskapliga underlaget inom området. I år valdes temat effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Temat valdes utifrån att vi anser att denna fråga långt ifrån är avgjord, och att den har en stor betydelse för hälso- och sjukvården och för samhället i stort, inte minst i arbetet med levnadsvanornas påverkan på hälsan.

Frågor där det finns en vetenskaplig kontrovers måste kunna diskuteras både i forskarsamhället och i samhället i övrigt. Det är grunden för all kunskapsutveckling. Självfallet kräver det öppenhet och transparens och att slutsatserna kan prövas. Att avstå från att granska och analysera ett område för att resultatet skulle kunna oroa vissa grupper ser vi dock inte som ett hållbart argument.

Vi står givetvis bakom rapportens slutsatser, men vill understryka att den handlar om att granska underlaget för om alkoholkonsumtion i låga doser har en hälsofrämjande effekt, det vill säga om det kan rekommenderas i preventivt syfte, vilket är något annat än att skuldbelägga personer som väljer att nyttja alkohol. Vi menar att vuxna människor ska kunna göra egna val utifrån så goda underlag som möjligt. Vi tror också att de allra flesta kan hantera att det i komplicerade frågor förs en sammansatt diskussion.

Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO är ideella organisationer, oberoende av kommersiella intressen. Svenska Läkaresällskapet är läkarnas vetenskapliga organisation med ett brett intresse som omfattar hela det medicinska området. Levnadsvanors betydelse för hälsan på såväl individ- som populationsnivå är en prioriterad fråga. IOGT-NTO är inriktat på verkningarna av alkohol och narkotika på individer och samhälle, men har också en bred social- och föreningsverksamhet. Rapportserien »Alkohol och samhälle« ska ses i detta perspektiv. Titeln syftar på det arbete som Svenska Läkaresällskapet gjorde i början av 1900-talet och som låg till grund för publiceringen av boken »Alkoholen och samhället« år 1912 [4].

Uppfattningen att alkohol och unga är ett mycket angeläget tema delar vi helt med Måns Rosén och medförfattare. Det var också av detta skäl som alkohol och unga var temat för den första rapporten i serien, publicerad år 2013 [5].