För att bli skicklig måste man träna yrkesskicklighet. Här brister det allvarligt i läkarkåren i dag. Antalet patientkontakter, som är ett mått på yrkesträning, har drastiskt sjunkit, vilket bland annat framkommer i boken »Den sjuka vården 2.0« [1].

Två tidigare ordförande i Läkarförbundet har debatterat frågan om för få patientkontakter. Lars Werkö påpekade tillsammans med Christer Enkvist redan år 2006 att problemet i vården inte var läkarbrist utan att läkarna jobbade för lite [2].

Marie Wedin skrev i tidningen Sjukhusläkaren 2009: »Internationella jämförelser visar att Sverige har en rekordhög läkartäthet med en läkare per 277 invånare. Däremot förefaller vi ha en låg produktivitet med 824 konsultationer per läkare och år medan genomsnittet för hela OECD är 2 511« [3]. Produktiviteten har sedan sjunkit ytterligare. Jag vill påstå att läkarkåren därmed till stora delar får för lite yrkesträning. Kåren, och speciellt en del av sjukhusläkarkåren, är för stor för att garantera skicklighet i yrket. Resultatet blir stor patientrisk.

Detta gäller dock inte inom specialiteten allmänmedicin. Där fattas i dag 1 400 specialister. På 1990-talet var viljeinriktningen inom sjukvårdspolitiken att allmänmedicinen skulle utgöra basen i sjukvården. Så har det inte blivit. Andreas Thörneby och Catarina Canivet kallade i Läkartidningen 16–17/2014 [4] allmänläkaren för »en strykpojke och allt i allo som börjar krokna«. Jag tog själv upp frågan i en motion till Läkarförbundets fullmäktige 2013 (Motion 18, »Visa solidaritet med våra allmänmedicinare«).

Hur blev det så här illa? Förklaringen står att finna i ett olyckligt politiskt beslut i värsta antiintellektuella jantelagsanda som fattades 1970, och som beskrivs i en samling artiklar med huvudrubriken »Historien om sjukronan« i Läkartidningen 50/1996 [5]. Min sammanfattning av artiklarna är att luften gick ur läkarkåren och därmed också ur arbetsmoralen år 1970. Ingen läkare ville arbeta mer än sina kolleger och produktiviteten sjönk till dagens historiskt låga nivåer. Missförhållandet är svårt att reparera, men det går med politiskt goda beslut.

Karin Båtelson konstaterar insiktsfullt i tidningen Sjukhusläkaren (2014) [6]: »I början av karriären kan man som läkare känna tillräcklig tillfredsställelse med feedbacken från patienter men på sikt måste det också vara tydligt från ledningen att engagemang, kunskap och driv lönar sig.«

Det är synd att Karin Båtelson inte hade möjlighet att bemöta Socialdemokraternas socialminister Sven Aspling 1970 då »sjukronan« infördes. Kanske hade vår nuvarande ineffektiva sjukvård sett annorlunda ut med väl yrkestränade, motiverade läkare.

Läkarförbundet blev överkört då. Sverige kommer inte att få en effektiv sjukvård förrän kopplingen mellan prestation och ersättning är återinförd. Viktigt är då att ersättningen går till hela teamet. Det var bristen före »sjukronans« införande. Det fanns spänningar mellan olika yrkeskategorier. Vi läkare måste nu visa solidaritet med sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor och fysioterapeuter och fördela resurserna inom teamen kring patienterna. Att anslagsfinansiera fungerar inte. Lättja är lätt att gömma i stora anonyma organisationer.

Tre frågor som jag ställt mig sedan 1970 är anledningen till att jag nu engagerar mig politiskt, nämligen: Måste läkarnas arbetsmoral försämras av ett dåligt politiskt beslut? Är vi inte klokare än så? Ska vi inte ställa krav utifrån vår kompetens?