Privata vårdgivare omfattas sedan 2001 av skyldigheten att rapportera uppgifter till Patientregistret. Skyldigheten regleras i lagen om hälsodataregister och förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen.

Uppgifterna i Patientregistret används för att följa och utveckla hälso- och sjukvården, för att utvärdera följsamheten till nationella riktlinjer och som underlag för forskning, öppna jämförelser och politiska beslut. Nytta med dessa uppgifter är stor, men för att ge en korrekt bild är det viktigt att vårdgivarna följer lagens krav på inrapportering. För att öka registrets aktualitet har Socialstyrelsen nu infört månatlig inrapportering. Socialstyrelsen har också förtydligat formerna för inrapportering. 

De nya kraven kan inledningsvis innebära en ökad arbetsinsats. De brister i inrapporteringen från privata vårdgivare som rapporterats har dock funnits sedan uppgiftsskyldigheten infördes år 2001. Cirka 250 privata vårdgivare, både större och mindre verksamheter, följer dock kraven och rapporterar in data till registret.

Socialstyrelsen vill på alla sätt försöka underlätta för dem som är skyldiga att rapportera in till Patientregistret.a. I mitten av februari kommer Socialstyrelsen och Vårdföretagarna att vid ett gemensamt möte informera och svara på frågor om de nya kraven. Information, frågor och svar kring inrapportering finns även på Socialstyrelsens hemsida.

Läs mer: 

Socialstyrelsen lägger sten på börda