Jag höll en föreläsning för en pensionärsorganisation. En man med tidigare politiska förtroendeposter, tillförlitlig och utan kognitiva störningar, kom en halvtimme försent. Han hade blivit stoppad av polisen i en nykterhetskontroll och blåste över gränsvärdet, indikerande alkoholintag oförenligt med bilkörning, trots att han inte druckit något den aktuella dagen eller i princip det senaste året. Han var ganska svårt hjärtsjuk, tog många mediciner inklusive snabbverkande nitroglycerin i sprejform. Innan han satte sig bakom ratten hade han sprejat sig då stressen i biltrafik kan utlösa kärlkramp. Polisen fann honom trovärdig, lät honom suga på en karamell och gjorde efter 10–15 minuter om testet som då var negativt. 

Jag har aldrig hört talas om något liknande efter 40 år som läkare. Men av Fass framgår att en sprejdos, förutom 0,4 mg glycerylnitrat, innehåller 9,60 mg vattenfri etanol. Rimligen fanns etanol kvar på slemhinnorna och avdunstade så att mannen fastnade i kontrollen.

Ingen av ett 30-tal tillfrågade kollegor i Kronoberg kände till att nitroglycerinsprej, en av de vanligaste ordinationerna i allmänläkarpraxis, kan förorsaka att patienter fastnar i nykterhetskontroll och i värsta fall, på falska grunder, döms för trafiknykterhetsbrott. Även apotekspersonal verkar ovetande om risken att fastna i poliskontroll efter nitroglycerinintag. 

I en översiktsartikel om felkällor i bestämningen av alkohol i utandningsluft [1] nämns nitroglycerin i förbigående. I praktiken synes dock kunskapen i sjukvården vara mycket låg. Patienterna borde informeras på apotek och av behandlande läkare. 

Av bipacksedeln för Nitrolingual (det i Sverige mest använda preparatet) påpekas att körförmågan kan påverkas och att bilkörning bör undvikas strax efter intag, men det syftar på farmakologiska effekter. Problem med trafiknykterhetskontroll nämns inte, inte heller i avsnittet som påpekar att  preparatet innehåller »små mängder alkohol (etanol), mindre än 10 mg per dos«. Informationen till läkare är lika bristfällig. Det framgår varken av produktresumén eller Fass-texten att Nitrolinguals alkoholdos kan ge falskt utslag i till exempel alkometer.

Bipacksedlar och Fass-texter bör förtydligas. Inför under rubriken »Trafik« att nitroglycerinintag kan ge falskt positiv reaktion i alkometer och alkolås, och att polisen bör informeras om läkemedelsintaget vid trafiknykterhetskontroll.