Svenska höftprotesregistret är ett av Sveriges äldsta nationella kvalitetsregister. Det etablerades redan 1979 och har varit en ledstjärna för etablering av andra kvalitetsregister. Ortho Center Stockholm har länge påtalat brister i deras registerdata men man fortsätter att presentera felaktigheter i sin årliga rapport.

Ortho Center Stockholm är en Sveriges största privata vårdgivare när det gäller att erbjuda patienter ledprotesoperationer av knäleder och höftleder. Vi verkar inom ramen för fritt vårdval i Stockholms län i egna lokaler på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Åren 2003 till 2009 förelåg ett system med upphandling inom landstinget. Vi verkade inom ramen för ett samarbetsavtal med två andra vårdgivare. De hyrde in sig i våra lokaler och utförde ledprotesoperationer på egna patienter med sina egna metoder, proteser och ortopedkirurger. Patientgruppen utgjorde närmare hälften av vårdproduktionen i de aktuella lokalerna. Som huvudmän för sina patienter hade dessa vårdgivare även det ekonomiska och kvalitetsmässiga ansvaret.

I de tre senaste årsrapporterna från höftprotesregistret framstår Ortho Center Stockholm som ett av de sjukhus i landet som har sämst protesöverlevnad efter 10 år, trots att vi är bland de 10 bästa klinikerna när det gäller protesöverlevnad. En bidragande orsak till felaktigheterna är höftprotesregistrets kvalitetsvalideringssystem.

När en ledproteskomponent opereras bort identifierar registret var denna ursprungligen opererades in, det vill säga det är byggnaden som operationen utförs i som är det väsentliga. Det betyder att alla patienter som drabbats av någon form av proteshaveri där protesen inte överlevt 10 år registrerats på oss även om de haft en annan vårdgivare, medan alla patienter som mår bra efter 10 år står kvar på respektive moderklinik. Att flytta individer från en undersökningsgrupp till en annan, utan att flytta hela gruppen, strider mot grunderna i statistisk beräkning.

Höftprotesregistret skiljer tydligt på privata och offentliga vårdgivare när man presenterar sina resultat. Eftersom de andra vårdgivarna inte registrerat de patienter som opererades på Löwenströmska på byggnaden utan på moderkliniken, och därmed blandat samman privat vård med offentlig, har statistiken ändå blivit fel. Registret har med andra ord registreringsprinciper som medför att hur man än gör blir resultatet vilseledande.

Vi anser att det logiska är att registrera vården på den enhet som har det medicinska och ekonomiska ansvaret för patienten. Så gör Svenska knäprotesregistret. Många parametrar har betydelse för ett lyckat operationsresultat, lokalen är bara en. Vår uppfattning är att den tillmäts alltför stor betydelse, och när konsekvenserna blir så fel och statistiken så missvisande bör man ompröva sin princip. Tills det är gjort bör man ta informationen från Svenska höftprotesregistret med en nypa salt. Så småningom hoppas vi att saltgruvan omvandlas till den guldgruva den borde vara.

Läs repliken:
Man kan lita på registret – om klinikerna registrerar rätt

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna