Det bör noteras att diagnos­kodning inte är detsamma som diagnossättning, som ju görs av professionen i det enskilda fallet utifrån klinisk och aktuell kunskap om patienten. Därefter kan den ställda diagnosen klassificeras med hjälp av ett kodverk för diagnoser såsom den svenska versionen av ICD-10 (ICD-10-SE). 

Syftet med ICD-10 är att möjliggöra dokumentation för uppföljning och statistisk gruppering. Det saknar dock diagnoskriterier som återfinns i aktuell medicinsk litteratur. Det betyder att klassifikationen i sig inte ska vara styrande för diagnossättningen, och att den inte heller ger stöd för att ställa diagnos.

För att få jämförbarhet och god kvalitet i diagnossättningen samt uppnå reproducerbarhet och bygga ny kunskap behövs både internationella överenskommelser om kriterier och ett enhetligt sätt att dokumentera kliniska fynd och liknande som kriterierna bygger på. 

Innehållet och indelningen i ICD-10 har utvecklats internationellt för att fungera i ett globalt perspektiv. Större revisioner av den internationella ICD-klassifikationen har tidigare skett vid ett flertal tillfällen. När WHO 2010 beslutade om en ändrad indelning för akut appendicit gjorde Socialstyrelsen motsvarande ändringar i den svenska versionen. För att under­lätta jämförelser mellan revisionerna har WHO tagit fram konverteringstabeller för att översätta koderna. På Socialstyrelsens hemsida finns konverteringstabeller från ICD-7 till och med ICD-10.

Inom WHO pågår arbete med nästa större revision, ICD-11. Den kommer att ha ett delvis annat och betydligt utvidgat innehåll jämfört med ICD-10, och ger möjlighet att koda olika typer av attribut, till exempel deskriptiva egenskaper för diagnoser, där bland annat histopatologi planeras ingå. För den som är intresserad går det att ta del av och även bidra till arbetet med ICD-11 via länken http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/f/en.

Det finns etablerade rutiner och processer för ändringsförslag i befintliga klassifikationer, såväl internationellt som nationellt. 

Principen är att ändringsförslag ska vara bearbetade och förankrade hos någon av sektionerna i Svenska Läkaresällskapet eller hos annan yrkesorganisation i hälso- och sjukvården. 

Om det inom något specialitetsområde finns behov av att kunna följa upp tillstånd mer specifikt kan Socialstyrelsen ta fram nationella fördjupningskoder. Dessa är då en detaljering av de befintliga ICD-10-koderna. Finns det större behov av ändringar i huvudindelningen eller av nya koder i ICD-10 ska processen ske internationellt genom WHO.

Läs mer:
Diagnossättning bör vara entydig och konsekvent