Att läkare anmäls för händelser i vården är inte ovanligt. Läkarförbundet är angeläget om att erbjuda medlemmarna adekvat stöd på olika sätt utifrån den enskilda medlemmens behov. När det gäller frågor relaterade till anställningen ger vi stöd genom både rådgivning och direkt biträde gentemot arbetsgivaren. 

Läkarförbundet ger även omfattande service i professionsrelaterade frågor. En viktig del är stödet till våra medlemmar vid anmälningar till myndigheter, IVO och HSAN. Servicen inbegriper juridisk rådgivning och hjälp med granskning och formulering av yttranden. Via specialitetsföreningarna har vi även tillgång till sakkunniga konsultationsläkare som vid behov avger utlåtanden kring medicinska bedömningar i samband med myndigheternas utredningar. 

Förbundet har återkommande kontakter med både IVO och HSAN. Vi påtalar därvid vikten av att myndigheternas utredningar och beslut tillgodoser högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet. I detta ligger att läkarkompetens hos myndigheterna i många fall är nödvändigt vid myndigheternas utredningar. 

Förbundet har dock i dag inte möjlighet att vara ombud för medlemmar som åtalats för brott. Det beror framför allt på att förbundet saknar kompetens att handlägga försvar i brottmål. Därtill kommer att förbundsjuristerna i princip inte kan bli förordnade som offentliga försvarare. Indirekt stöder förbundet dock medlemmar även i dessa fall genom att vid behov ge försvararen faktaupplysningar och sakkunniga råd i läkarspecifika frågor.

Ansvarssystemet för hälso- och sjukvårdspersonal förändrades 2011. De tidigare påföljderna erinran och varning togs då bort och ersattes med hantering av händelser ur ett preventivt perspektiv med fokus på vårdgivarnas organisation snarare än bestraffning av enskilda individer. 

Inför förändringarna fanns farhågor att det skulle bli fler polisanmälningar eller skadeståndsanspråk gentemot enskilda läkare. Förbundet har dock inte sett någon ökning under de fyra år regelverket tillämpats, vilket är positivt. Inte heller Statskontoret har i sin utvärdering funnit att polisanmälningar mot vården blivit vanligare.  

På det personliga planet erbjuder Läkarförbundet stöd genom våra kollegiala rådgivare i förbundets Kollegiala nätverk. Rådgivarna är läkare. De ger inte behandling, men är till för läkare som har behov av en medmänniska och utomstående samtalspartner på grund av händelser som inträffat i eller utanför yrkesutövningen.

När vi handlägger enskilda ärenden lämnar vi inte ut någon information om hur vi agerar eller har agerat. Detta av integritetsskäl, men också för att nå ett så bra resultat som möjligt i exempelvis förhandlingssituationer. 

Vad gäller händelserna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus var dock förbundet mycket aktivt – även i riksmedierna. Vi deltog i radio, tv och press, däribland med debattartiklar där vi var kritiska mot hur läkaren behandlades och mot själva hanteringen av rättsfallet rent principiellt.

Läs mer:
Ge stöd till den som åtalas för fel i arbetet