Med anledning av debatten i media kring AHT i Sverige behövs ett klargörande från den svenska barnläkarkåren. Undertecknande barnläkare stöder den utredning av AHT som genomförs av SBU, men ställer sig samtidigt bakom Amerikanska barnläkarföreningens (AAP) uttalande om AHT. Nedan presenteras den svenska översättningen av AAP:s uttalande som i original kan läsas här.

 Abusive Head Trauma (AHT, på svenska benämnt »skakvåld«) kallas ibland Shaken Baby Syndrome.

 Skador på spädbarn och småbarn med Abusive Head Trauma AHT kan inkludera:

  • Blödningar på hjärnans yta (subduralblödning)
  • Andra hjärnskador, inklusive svullnad av hjärna och skador på vit hjärnsubstans.
  • Blödningar på ögonens baksida (retinablödningar)
  • En del drabbade [barn] uppvisar tecken på trubbigt våld/tryck mot huvudet, andra gör det inte.
  • En del drabbade har andra tecken till fysisk misshandel, inklusive blåmärken, skador mot buken, och färska eller läkta frakturer; andra har det inte.
  • Barnläkare med särskild kompetens inom barnmisshandel och andra erfarna barnläkare (som i Sverige liksom på andra håll arbetar i samverkan med rättsläkare, ögonläkare, röntgenläkare, neurokirurger, barnkirurger m.fl.)1 har utbildats att genomföra noggrann utredning av barnmisshandel, avsiktliga skador, men också andra möjliga orsaker till fynd som ses hos enskilda individer. 

 Exakta riskestimat [för förekomsten av AHT] är svåra att erhålla, men sjukhus runt om i landet [USA] vårdar hundratals spädbarn och yngre barn som drabbats av livshotande AHT, och [dessa barn har] ofta ytterligare skador. Den amerikanska regeringen uppskattar att 30 barn per 100,000 barn < 1 års ålder skadas av AHT varje år, vilket resulterar i minst 1 200 svårt skadade spädbarn och minst 80 döda per år [i USA].

 De flesta experter tror att AHT till stor del kan förebyggas. Den vanligaste incidenten [utlösande orsaken] till AHT är skrikighet hos spädbarn. Utmattade föräldrar och andra vårdnadshavare blir frustrerade och arga, och »orkar inte« när barnet gråter otröstligt. I många stater [i USA] finns program som utformats för att ge nya föräldrar verktyg att lugna sina barn, reducera den egna stressen och undvika att göra det egna barnet illa. Sådana program studeras nu i syfte att utvärdera om de kan hjälpa föräldrar.

 Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning i såväl kliniska, som basvetenskapliga [medicinska] specialiteter, inklusive barnmedicin, neurovetenskap, ögonmedicin, ortopedi, röntgen, patologi, epidemiologi och biomekanik. I en rapport utgiven i april 2012 skriver CDC [amerikansk hälsomyndighet] att: »svåra traumatiska hjärnskador hos mindre barn till stor del beror på misshandel« (engelska: serious traumatic brain injury in young children is largely the result of abuse).

 I vissa fall av AHT, erkänner den som haft hand om barnet att hen skadat sitt barn. Publicerade redogörelser med erkännande visar hur vissa föräldrar har skakat sina barn vid upprepade tillfällen, vilket leder till skador som läkare identifierat vid dessa tillfällen. Dessa rapporter stöder [tidigare] publicerade fynd.

 Som alltid, ökar kunskapen om AHT genom forskning. Även om debatten fortfarande är omfattande kring mekanismer och exakt patofysiologi [uppkomst av skada/sjukdom] vid skada och död i samband med AHT, finns inget vetenskapligt stöd för åsikten att skakningar av spädbarn inte kan skada spädbarn (en åsikt som omfattas av få individer).

 1Denna formulering är anpassad för att passa svensk utredningsgång. Originalformuleringen finns i länken ovan.

Text inom klamrar är adderade av artikelförfattarna för att förklara, eller för att öka tydligheten i översättningen.

Översättning av Jonas Ludvigsson. För referenser hänvisas till amerikanska barnläkarföreningens hemsida.