Redan på termin 1 på läkarprogrammet fick vi ta del av Läkarförbundets etiska regler. Med fetmarkerad text står klart och tydligt att man som medlem i Sveriges läkarförbund ska följa de etiska reglerna och inte medverka i sådan vård där det inte går att följa dem.

Assar Horn tar i debattartikeln »Läkarens privatmoraliska begränsningar« upp frågan om hur läkare ska, respektive får, vara som privatpersoner.

Utgångspunkten var den läkare som i februari blev nyhetsmaterial efter att i webbforum ha skrivit om patienter på ett rasistiskt sätt.

Det är en intressant frågeställning och ett etiskt dilemma som artikeln tar upp – var går gränsen för vad som är tillåtet att representera som privatperson kontra som läkare?

Assar Horn talar i sin artikel om hur konsensus vid diskussioner om detta ämne allt som oftast blir att läkare ska vara ett slags övermänniska, helst icke-rökare och inte heller överviktig. Han frågar sig varför medicinsk personal synas med kraftfullare lupp än annan personal i samma lokaler, exempelvis städare och matpersonal.

Här är mitt svar: övrig personal har inte det ansvar för andra människor som en läkare har.

Det gäller inte bara läkare, utan alla yrken som involverar kontakt med människor, framför allt de i en utsatt position. Dessa yrkeskategorier måste oundvikligen ha högre krav på sig för att göra det bästa de kan för människorna som behöver deras tjänster. Människor ger dem sitt förtroende och litar på att de ska behandlas med värdighet och respekt.

Problem uppstår när en läkare (för att fokusera på denna yrkesroll) klart och tydligt uttrycker att hen inte delar värderingen om alla människors lika värde. Detta ska inte jämföras med en läkare som exempelvis är rökare eller överviktig, då detta i sig inte medför att man ser annorlunda på sina patienter. Att däremot uttrycka, som i detta fall, rasistiska åsikter är att visa att man gör skillnad på människor utifrån bland annat etnicitet och hudfärg.

Assar Horn frågar sig varför den tolerans som läkare förväntas möta sina patienter med inte kan appliceras på läkarna själva, så länge de sköter sina jobb korrekt. Mitt svar är att en läkare med rasistiska värderingar inte kan bemöta alla patienter med samma mänskliga tolerans och inte heller sköta sitt jobb korrekt, då denna typ av värderingar inte är något man kan hänga av sig samtidigt med kappan.

Läkarförbundets sjunde etiska regel säger: »Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde.« En läkare som uttrycker rasistiska värderingar bryter mot den regeln.

Läkare behöver inte ha övermänskliga krav på sig för att vara bra vårdgivare. Fördomar om människor är med all sannolikhet något vi alla har; frågan är om man väljer att motarbeta dem eller aktivt ge uttryck för dem. Läkare som aktivt uttrycker rasistiska värderingar (på exempelvis webbforum) bryter mot de grundprinciper läkare förväntas följa.

I ett yrke som till allt större del präglas av ett tänk om ekonomisk lönsamhet är åsikter som gör skillnad på människor utifrån etnicitet, hudfärg, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet och så vidare inte önskvärda i strävan efter en så jämlik vård som möjligt.

Där går min gräns för vilka som bör få utöva yrket.