Vårdvalet är ett alternativ till förvaltningsmodellen som varit allenarådande i den svenska sjukvården under många decennier. En tanke med vårdvalet är att decentralisera beslut och ansvar i högre utsträckning från politiker och tjänstemän till utförare. Mycket av det som förbundet ser som positivt med vårdvalet ligger just i mindre detaljstyrning, som i sin tur kan stärka medarbetarnas inflytande och kreativitet. Men också att konkurrens och valfrihet är viktiga förutsättningar för ökad patientmakt.

Att bedriva vård enbart i landstingets regi har aldrig varit en grundläggande förutsättning för att prioritera de patienter som har störst behov av vård. I övriga Europa är det vanligt att allmänläkare driver ett litet företag med i huvudsak offentlig finansiering eller är anställda av ett sådant företag. I exempelvis Danmark har det visat sig fungera riktigt bra. 

Sedan LOV blev obligatorisk för landstingen 2010 har tillgänglighet, kvalitet, patientnöjdhet och utbud förbättrats. Utvärderingar visar att antalet vårdutförare har ökat och att befolkningen överlag efter vårdvalens införande är mer positivt inställd till hälso- och sjukvården. 

I Riksrevisionens rapport om vårdvalet framkommer att glesbygden inte har tillgodosett tillräcklig utbyggnad av vårdcentraler. Vi delar den uppfattningen, men är oense om vad Jan Halldin ser som lösningen. Strypta möjligheter för vårdgivare att etablera sig eller att fortsätta driva sin verksamhet vore en återvändsgränd. I stället skulle utbudet ytterligare sjunka med sämre tillgänglighet för patienter med stora vårdbehov. 

Jag delar dock Jan Halldins uppfattning att hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet behöver förbättras på en rad punkter. Även styrsystemen behöver korrigeras mot processer som främjar kontinuitet, är mer patientcentrerade, tar större professionella hänsyn och bygger på tillit snarare än detaljkontroll. 

Läkarförbundet är just nu upptaget med att fortsätta snickra på hållbara förslag till välfungerande vårdval. Senare i vår ska vi sammanställa en enkät som skickats ut till alla läkare som är verksamma inom primärvården om hur de upplever sin arbetssituation och om vårdens resultat och patienternas behov. Syftet är bland annat att påverka huvudmännen att utveckla sina vårdvalssystem för en bättre och mer jämlik vård baserad på läkarkårens erfarenheter. Vårdbehov och prioriteringsgrunder liksom läkaretiken är självklara utgångspunkter för ett välfungerande vårdval.

Vårdval handlar inte bara om att ge friare val för invånare och patienter, utan även om läkarprofessionen. Många läkare vill ha bättre arbetsformer och arbetsmiljö. I dag är det största problemet inom primärvården trots allt bristen på allmänläkare. Det finns således starka skäl för att behålla och utveckla vårdvalssystemet. Lösningen är inte att avveckla mångfalden.

Läs inlägg och slutreplik:

Läkaren måste hållas utanför påverkan av ersättningssystem 

Slutreplik: Läkarförbundet måste stå upp för läkaretiken och läkarrollen