Vår ordförandes svar [1] på mitt debattinlägg i LT 11/2015 [2] andas tillförsikt och att Läkarförbundet gör vad man kan för utsatta kolleger. Jag tror fortfarande inte det.

I den utredning om patientklagomål och patientsäkerhet från Statskontoret [3]  som Heidi Stensmyren hänvisar till ingick bland annat att utreda polisanmälningar mot vårdpersonal. Följande stycke går att läsa i utredningen.

»I uppdraget nämns specifikt att Statskontoret ska följa utvecklingen av antalet polisanmälningar mot vårdpersonal. Frågan har sin bakgrund i farhågor om att rättsväsendet skulle komma att överlastas med ärenden när möjligheten för enskilda att anmäla legitimerad vårdpersonal till HSAN togs bort.

Brottsförebyggande rådet och Polisen uppger emellertid att det inte går att få fram data som kan besvara frågan. Socialstyrelsen har inte heller denna typ av uppgifter. Det har dock under Statskontorets utredning inte kommit fram något som indikerar att polisanmälningar mot vårdpersonal är särskilt vanligt eller har blivit mer frekvent förekommande. Statskontoret har därför i samråd med uppdragsgivaren valt att inte analysera denna fråga närmare.«

Med andra ord vi vet inte om polisanmälningar har blivit vanligare. Mitt intryck som vetenskapligt råd inom gynekologi och obstetrik är att vi ser fler fall där polismyndighet och åklagare är inkopplade. Det kan vara ett intryck, men låt oss konstatera att ingen vet svaret.