I Sverige fanns enligt Socialstyrelsen 4 232 icke legitimerade läkare år 2010 [1]. En stor del av dessa står inför den viktigaste vattendelaren i karriären vad gäller anställningsbarhet, löneutveckling och möjligheten att få specialisera sig och arbeta inom det fält som intresserar dem mest på den stora specialitetspaletten.

I Sylf:s AT-rankning för 2014 [2] konstateras att den genomsnittliga vikariattiden i väntan på AT-tjänstgöring är 9,6 månader. Under denna tid får man ofta lägre lön och sämre anställningsvillkor och arbetstider. Den brist på specialister som råder avhjälps inte av att svenska läkare står och trampar i entrén i väntan på legitimation.

Trots att utbildningen för att få legitimation är obligat behandlas de sökande som om de söker anställning inom ett företag. Arbetsgivarna värderar personlig lämplighet och lokal förankring, och på universitetssjukhusen ofta även forskningserfarenhet. Personlig lämplighet är givetvis ett rimligt krav; dock kan man ifrågasätta det rimliga i att en person efter 5,5 års utbildning och 9 månaders vikariat eller mer riskerar att få veta att man inte är lämplig. För många handlar detta om mognad, som tidigare kunde ske just under AT under ordnade omständigheter och samtidig utbildning.

Kommuner och landsting är fria att tilldela tjänster enligt egna kriterier. Fackliga ombud kan inte påverka processen, mer än att verka för fler AT-block. Detta tycks dock inte ligga i landstingens intresse i nuläget, kanske för att de sökande numera delvis utbildas på egen hand, vilket blir billigare. De kan dessutom utnyttjas som arbetskraft under väntetiden.

Det är förståeligt att arbetsgivarna vill ha anställda som stannar, har lokal förankring, men resultatet är inte rimligt om man ser till det nationella utbildningsbehovet. Man kan som exempel ta läkare A, uppvuxen i Uppsala. Om hen inte uträttat extensiv forskning under utbildningen riskerar hen, på grund av universitetssjukhusens forskningsintresse och popularitet, att inte få någon AT-tjänstgöring där inom det närmsta året [2]. Söker sig läkare A till ett mindre sjukhus finns det risk för att hen där får vänta längre på sin AT-tjänstgöring än läkare som är födda på orten på grund av kravet på lokal förankring.

Ofta kräver man dessutom att sökande ska prioritera sjukhusen inom landstinget, och behandlar inte ansökningar som inte har det egna sjukhuset som förstahandsval. Man bör alltså på förhand veta vilket sjukhus man har störst sannolikhet att få tjänst vid, och endast söka dit. Sjukhusen har därmed ett »egennyttigt« förhållningssätt till tjänstetilldelningen som de inte borde ha mandat för från Socialstyrelsen (som ju ställer krav på AT-utbildningen). Andra mer »privata« krav, som graviditetsplanering eller att fråga om de sökande har barn (stärker den lokala förankringen), ska inte heller förekomma.

Landstingen måste ta sitt utbildningsansvar och släppa på lokala intressen. Sverige behöver fler utbildningsplatser och en rimligare tjänstetilldelning utan exklusivitet i arbetssökandet. Till dess att den blir en del av grundutbildningen måste vi se på AT som en grundläggande obligatorisk utbildning och hantera de sökande därefter. Våra läkare förtjänar bättre än att tvingas delta i ett »lotteri« om att få genomföra AT.