Swedeheart täcker vårdkedjan för patienter med kranskärls- eller hjärtklaffsjukdom och är ett av Sveriges största kvalitetsregister. Registret styrs till största del av professionen. Alla viktiga beslut fattas på årsmötet, där alla sjukhus och professioner är representerade. Patienternas intressen och synpunkter tas tillvara genom patientföreträdare i styrgrupp och projektgrupper.

Registret erbjuder en rad rapporter om vårdens innehåll. I den årliga användarenkäten säger 90 procent att de har stor eller mycket stor nytta av Swedeheart i kvalitetsarbetet.

Tack vare satsningar är svenska kvalitetsregister en guldgruva för forskning. 2014 hade Swedeheart fler datauttag från forskare än någonsin och låg till grund för mer än 36 publikationer i internationella tidskrifter.

Vi ser förbättringar i vårdens kvalitet och effektivitet som vi inte vågat hoppas på. Skillnader i utnyttjandet av rekommenderade behandlingar mellan sjukhus minskar. Efter ett framgångsrikt användande av RIKS-HIA:s kvalitetsindex övergick vi 2011 till Swedehearts kvalitetsindex, med täckningsgrad som kvalitetsindikator och mer fokus på det sekundärpreventiva omhändertagandet. Användningen av viktiga sekundärpreventiva insatser ökar, och vårt kvalitetsindex har ökat från 4,2 (medianvärde) till 5,7 mellan 2011 och 2014.

Vi har använt registret som bas för prospektiva randomiserade behandlingsstudier, RRCT. Vi såg att trombsug vid akut hjärtinfarkt blev populärt och gavs till hälften av alla patienter. Tack vare Swedeheart genomfördes TASTE, världens största studie av en medicinteknisk produkt vid hjärtinfarkt (7 200 patienter), vilken visade att trombsugning inte gör nytta. Internationella riktlinjer skrevs om och trombsugning har försvunnit som rutinbehandling. Just nu värderas syrgas vid hjärtinfarkt hos 7 000 patienter i DETOX-studien och nyttan av potenta antitrombotiska läkemedel vid hjärtinfarkt hos 6 000 patienter i VALIDATE-studien.

Åke Thörn och Bengt Järhult tar upp viktiga men välkända svårigheter med jämförelser i kvalitetsregister, som även lyfts fram i Swedehearts årsrapporter. Vi betonar svårigheterna med att göra jämförelser mellan vårdgivare på grund av slumpmässig variation, och då bakgrundsfaktorer och täckningsgrad kan variera. Det är viktigt att tolkningarna av resultaten görs med försiktighet och med kunskap om lokala förhållanden. Att den enskilda vårdgivaren jämför sig med sig själv över tid är ofta ett bättre sätt att använda registret. Att koppla ersättning till utvalda och enstaka resultat i kvalitetsregister innebär risker. Swedeheart och majoriteten av andra kvalitetsregister har därför manat till försiktighet och eftertanke.

En del av Åke Thörn och Bengt Järhults synpunkter har vi svårt att följa. Att avfärda 10 verksamhetschefer vid Sveriges största hjärtkliniker, hjärtläkarföreningens ordförande och representanter för Swedeheart och patientföreningen som »lobbyister» när de försvarar användandet av kvalitetsregister är inte trovärdigt. Att Sveriges akutsjukhus skulle bryta mot patientlagen när mer än 95 procent av patienterna förskrivs såväl acetylsalicylsyra som beta-blockad har vi också svårt att förstå. Vi tror att patienterna uppskattar att vi strävar efter att nationella riktlinjer följs och att skillnader i vård mellan olika sjukhus minskar. Vi tror också att patienter och vårdgivare värdesätter att vårdens innehåll och kvalitet granskas och offentliggörs.

Det finns inget stöd för att höga kvalitetspoäng hos vissa sjukhus skulle bero på något annat än målmedvetet kvalitetsarbete och systematiskt genomförande av nationella riktlinjer. Vi har i dag sju regionala monitorer som monitorerar data och utbildar dem som arbetar i registret. Resultaten är mycket goda, och några tecken på »manipulation för att framstå i god dager« har vi inte sett.

Till skillnad mot Åke Thörn och Bengt Järhult tror vi att ett sammanfattande index kan skapa intresse och engagemang och driva förbättringsarbetet framåt. Fler områden av sjukvården skulle gagnas av att aktivt mäta och rapportera vårdkvalitet, efterföljelse av riktlinjer och patienternas rätt till en lika och bra sjukvård.

Vi välkomnar Åke Thörn och Bengt Järhult m fl att engagera sig i kvalitetsarbete, delta i våra möten och lära sig mer om hur vi tillsammans förbättrar vården.

Läs mer:
Dags för förnyad diskussion om kvalitetsregistrens roll