Framtidens läkare bör få goda forskningsmöjligheter, skrev Teodor Svedung Wettervik, ordförande i Medicine studerandes förbund i Läkartidningen 16/2015 [Läkartidningen. 2015;112:DFE7]. Att det finns för få forskande läkare är ett känt problem som kan göra att forskningsvärlden går miste om värdefulla kliniska insikter och att den kliniska verksamheten går miste om ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Utifrån insikten om att ett eller två isolerade kandidat-/examensarbeten inte räcker har läkarprogrammen valt att tackla problemet på olika sätt. På Sahlgrenska akademin i Göteborg finns till exempel kursen »Biomedicinsk fördjupning« som ges som tre kurser utspridda som en röd tråd under läkarprogrammet, och som fokuserar på vetenskapligt tänkande.

»Studenter i forskning«, som är ett studentutskott under Sahlgrenska akademins studentkår, uppmuntrar starkt dessa initiativ, men vill även att institutionerna möter upp det tidiga intresset för forskning genom bland annat stipendier och forskningsprogram. Ett nytt sätt är att stödja olika studiesociala forskningsaktiviteter som Studenter i forskning står för, där forskningskontakten förs från student till student.

Studenter i forskning har som mål att motivera och intressera samtliga studenter på Sahlgrenska akademin till att forska, samt fungera som en brygga mellan studenter och forskare. Vi är en stödorganisation för studenter som är intresserade av forskning, oavsett tidigare erfarenhet och bakgrund.

Tidig, integrerad forskningserfarenhet utvecklar det vetenskapliga tankesättet och ger en unik utformning av den professionella utvecklingen, oavsett framtida hälsovetenskapligt yrke. Unikt för Studenter i forskning är att vi har inblick i både forsknings- och studentvärlden och kan anpassa vår verksamhet efter studenternas efterfrågan.

I dag är forskningsintresset på Sahlgrenska akademin stort, och fortsätter att öka, till stor del tack vare Studenter i forsknings verksamhet. Att hitta en handledare har blivit svårare, vilket beror på just det ökade intresset och ökade möjligheter till forskning. Studenter i forskning jobbar kontinuerligt med att hitta intresserade handledare. I dag har över 50 olika forskare på Sahlgrenska akademin varit med i den handledardatabas vi upprättat, och studenter kan forska både under terminer och på sommaren.

Sveriges universitetsledningar bör välkomna forskningsintresset bland studenter och skapa fler möjligheter att ta vara på intresset. Brist på handledare och ekonomiskt stöd ska inte vara begränsande faktorer. 

Vi uppmuntrar andra lärosäten att stödja liknande studentinitiativ så att fler studenter får möjlighet att påverka universitetens forskningsutveckling. Genom samlade insatser från studenter, forskare och universitetsledningar kan vi tillvarata och främja intresset för forskning, och öka antalet forskande läkare.