Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik påpekar i Läkartidningen [1] att tillgången till läkemedel måste vara jämlik. 

Vi delar helt den utgångspunkten och välkomnar debatten om de allt svårare dilemman som sjukvården står inför när det gäller nya effektiva men mycket kostsamma läkemedel. 

Tillgången till effektiva läkemedel är en förutsättning för en modern hälso- och sjukvård. Vården bör fördelas efter behov och jämlikt i hela landet. I ett decentraliserat sjukvårdssystem, med 21 självstyrande landsting och regioner, är det emellertid inte möjligt att helt undvika att olika bedömningar görs. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) arbetar sedan en tid aktivt tillsammans med landstingen för att få rimliga priser, nationell jämlikhet och ett ordnat införande av läkemedel. Vi prövar former för att på nationell nivå möjliggöra för landstingen och läkemedelsföretagen att, i samband med vår beslutsprocess, överlägga och träffa överenskommelser. 

De samordnade processerna skapar förutsättningar för betydligt bättre jämlikhet för patienter över hela landet och kan därtill vara gynnsamma för såväl landstingen som läkemedelsföretagen.

Samhällets resurser är begränsade. De frågor som TLV arbetar med ställer inte sällan svåra etiska frågor på sin spets. Våra beslut i subventionsfrågor vilar på en värdering av läkemedlets nytta i förhållande till hur mycket det kostar. Det är en grannlaga uppgift som kräver hänsyn till de patienter som skulle kunna behandlas av det aktuella läkemedlet, men även hänsyn till andra patientgrupper. 

En klar majoritet av de läkemedel som prövas av TLV godkänns för subvention, men i några fall gör vi bedömningen att priset är för högt i förhållande till den nytta som läkemedlet ger. Genom hela detta arbete är människovärdesprincipen överordnad alla andra parametrar. Allas hälsa är lika mycket värd. 

Det offentliga samtalet om det ekonomiska värdet av befolkningens hälsa innehåller oändligt många dimensioner. Det blir aldrig färdigt. Vi välkomnar därför en fortsatt diskussion om hur vi kan göra ännu mer för att patienter i hela landet ska få tillgång till nya effektiva läkemedel till ett pris som är rimligt för skattebetalarna.