Antroposofiska läkemedel ordineras i dag av cirka 15 000 legitimerade läkare med olika specialiteter runt om i Europa. Dessa läkemedel är godkända av respektive länders läkemedelsverk, med all sannolikhet i samförstånd med aktuella läkarförbund. Användningen av antroposofiska läkemedel grundar sig på mer än 80 års klinisk erfarenhet. Den goda verkan, utan allvarliga biverkningar, har nu också bekräftas i vetenskapliga studier [1-3].

Aktuell fråga

Läkemedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning. Artikel 16.2 ger medlemsstater möjlighet att införa nationella bestämmelser om prekliniska studier och kliniska prövningar för godkännande av homeopatiska läkemedel.

Alla antroposofiska läkemedel är registrerade enligt EU-direktiv (artikel 16.2), och är en viktig del i ett multimodalt behandlingskoncept som bland annat i Tyskland erkänns som en egen terapiriktning. Läkemedlen ges tillsammans med omvårdande åtgärder, fysikaliska terapier och konstnärliga terapier. Helheten syftar till att stödja patientens självläkningsprocess genom att mobilisera patientens egna friskfaktorer.

Vidarkliniken i Järna tog emot sin första patient 1985. Under de 30 år som passerat har cirka 30 000 patienter remitterats till kliniken av läkare runt om i landet, och patienter inskrivna på klinikens vårdcentral har behandlas med antroposofiska läkemedel. I dag finns avtal med flera landsting för inneliggande patienter, och närmare 5 000 patienter är listade på vårdcentralen.

Läkarna på Vidarkliniken är, liksom övriga läkare med egen praktik som är medlemmar i LAOM (Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin), väl förtrogna med den konventionella medicinen. Inte sällan används antroposofiska läkemedel och konventionella läkemedel i kombination, eller var för sig, beroende på vad som passar den enskilde patienten bäst.

Genom kunskap om både antroposofiska och konventionella läkemedel finns möjlighet till ett bredare spektrum av behandlingar efter sedvanlig bedömning av patientens fysiska och psykiska status. Ansvaret för patientens behandling är naturligtvis detsamma oavsett vilka läkemedel som ordineras.

Vi, legitimerade läkare med olika specialiteter (varav många medlemmar i Sveriges läkarförbund), som ordinerar antroposofiska läkemedel, har samma mål som alla läkare, nämligen att hjälpa varje patient på bästa möjliga sätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Den bedömningen ligger också till grund för att kolleger i andra europeiska länder nu kan ordinera antroposofiska läkemedel som sedan kan köpas av patienterna på vanliga apotek. Varför ska inte läkare och patienter ha samma möjlighet i Sverige?

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.