Möjligheten för rattfylleridömda att få alkolås infördes 2012, och den 30 juni 2014 deltog 3 197 personer i alkolåsprogrammet. Alla dessa har kontakt med läkare för att lämna de prov som krävs under alkolåstiden. Läkaren måste på ett korrekt sätt ordinera de provtagningar som krävs under den så kallade villkorstiden (när man har alkolås) och veta när det är dags att skriva läkarintyg. Problem uppstår dock ofta när patienter med en alkoholrelaterad diagnos ska ansöka om att återfå sitt vanliga körkort.

Efter alkolåstiden vill patienten oftast få tillbaka sitt vanliga körkort direkt. För den som har diagnos (alkoholmissbruk eller alkoholberoende) krävs då detsamma som för den som ansöker om ett nytt körkort, det vill säga det som anges i TSFS 2013:2 12 kap.

Detta sker genom

• en separat process för att få alkolås och för att få behålla det, och
 en samtidig process för att styrka tillräcklig nykterhet för att återfå sitt vanliga körkort när alkolåstiden är slut.

I dag får rattfylleridömda en checklista där alla relevanta datum anges och vilka regler som gäller för att ansöka om att återfå sitt vanliga körkort när alkolåstiden är slut. Patienten kan beviljas alkolås under ett eller två år. För den som döms för rattfylleri av normalgraden (under 1 promille) gäller ett år. Två år gäller för dem som begått fler än ett brott de senaste fem åren eller begått ett grovt rattfylleri (över 1 promille). För den som har eller får en alkoholrelaterad diagnos gäller också två år. 

Alkolåstiden kan förlängas från ett till två år, men aldrig längre. Den patient som vid alkolåstidens slut inte uppfyllt det som krävs för att återfå sitt vanliga körkort tvingas göra ett avbrott i bilkörandet.

I samband med ansökan om alkolås krävs ett läkarintyg som bygger på noggrann anamnes med diagnostik av alkoholmissbruk eller alkoholberoende. I normalfallet lämnas ett urinprov (narkotikascreening) respektive ett blodprov (obligatoriska alkoholmarkörer är CDT och GT). Om det alkoholrelaterade provet inte utfaller normalt kan läkaren behöva ta fler prov för att få underlag för diagnos (om det inte redan finns en diagnos). Om narkotika påvisas kan alkolås inte medges.

Den som har 1-årsvillkor ska lämna ett »halvtidsintyg« senast efter sju månader. Intyget ska grundas på en sex månaders observationstid. Under denna tid ska både blod- och urinprov tas vid två tillfällen. Om proverna är normala och ingen diagnos ställts krävs ingen ytterligare provtagning eller läkarintyg för att patienten ska återfå sitt vanliga körkort.

För den som har 2-årsvillkor ska halvtidsintyget spegla 12 månader och innehålla två prov för narkotika i urin (eller ett i hår).

Den som har 2-årsvillkor på grund av upprepat eller grovt rattfylleri måste under alkolåstidens sista del kunna styrka sin nykterhet i relation till alkohol för att återfå sitt körkort. Dessa patienter ska lämna in ett läkarintyg som avspeglar 6 månaders observationstid. Intyget ska innehålla fyra blod- och två urinprov.

För den som har 2-årsvillkor på grund av diagnos (alkoholmissbruk eller alkoholberoende) måste läkaren påbörja en samtidig process i god tid under alkolåstiden. Patienten ska verifiera sin nykterhet i 6–24 månader. Läkarintyget ska redovisa »frekventa prov« för alkohol (blod) och upprepade prov för narkotika (urin eller hår), det vill säga fyra blodprov respektive två urinprov eller ett hårprov för varje 6-månadersperiod. Läkarintyget får lämnas in tidigast 6 månader innan alkolåstiden går ut.

Reglerna när det gäller bruk av narkotika är särskilt stränga. Undantaget från nolltoleransen för narkotika i trafiken vid läkarordinerat bruk gäller inte. Beslutet om körkort med villkor om alkolås upphävs för alla som påvisas ha narkotika vid provtagning under alkolåstiden. Detta har exempelvis skett för patienter som fått narkotiska preparat för smärtlindring i samband med operation, för individer som medicinerar för till exempel ADHD och för personer som använt opiatinnehållande hostmedicin. Transportstyrelsen kan inte ge dispens i enskilda fall för preparat som ordinerats av läkare eftersom detta är en regel i körkortslagen. En framställan om att bruk som är nödvändigt och som ordinerats av läkare ska undantas från regeln har gjorts till regering och riksdag.

Utförlig information om läkarintyg under alkolåstiden finns på Transportstyrelsens webbplats (https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/Alkolas/Information_till_lakare/).