I en kommentar i Läkartidningen [1] beskrivs att allvarliga brister i förlossningsvården vid en brittisk klinik kraftigt bidrog till ökad mortalitet bland mödrar och barn. Den primära orsaken bedömdes vara avsaknad av fungerande samarbete mellan barnmorskor, obstetriker och barnläkare.

Även Svenska barnmorskeförbundet [2] lyfter fram vikten av tvärprofessionellt samarbete och anser att det finns flera faktorer som gör det mindre sannolikt att samma situation skulle uppstå i Sverige, bland annat ett mindre hierarkiskt system. Brister inom den svenska förlossningsvården har bland annat resulterat i det nationella projektet »Säker förlossningsvård« [3] med mål att öka säkerheten för det nyfödda barnet.

I en annan kommentar beskrivs ett nyutvecklat utbildningssystem på Vrinnevisjukhuset i Norrköping där man överfört metoder och erfarenheter från flyget och sjöfarten i syfte att träna och resonera kring mänskliga faktorer, kommunikation och beslutsfattande [4]. 

Sjukvården är en högriskverksamhet i likhet med flyget, militären och kärnkraftindustrin. Gemensamt är vikten av att motverka mänskliga fel. Simulatorbaserad träning har blivit en viktig del i dessa verksamheter [5, 6]. Akuta situationer inom sjukvården förutsätter god kommunikation, tydligt ledarskap, följsamhet till riktlinjer och effektivt teamarbete. Brister i teamarbete och kommunikation är en starkt bidragande orsak till misstag och farliga händelser [6].

För att förbättra teamarbetet måste man träna. Träning inom neonatal hjärt–lungräddning förekommer i någon form på alla förlossningsenheter i Sverige. Instruktörer från majoriteten av landets enheter har utbildats på Centrum för patientsimulering (CEPS), som är ett simulatorbaserat tvärprofessionellt teamträningskoncept som utvecklats på Södersjukhuset i syfte att förbättra omhändertagandet av det sjuka nyfödda barnet.

CEPS-pedagogiken används inom neonatologi, obstetrik, akut pediatrik, vuxenintensivvård och akutsjukvård. Samarbete mellan olika yrkeskategorier förutsätts inom sjukvården, men studenter på grundutbildningen har bristande tvärprofessionell träning [7]. Vi har därför infört CEPS på grundutbildningsnivå, där läkarstudenter och barnmorskestudenter tränar tillsammans.

Träningen sker i en realistisk simulerad miljö antingen på ett kliniskt träningscentrum eller på avdelningen. Teamets sammansättning återspeglar den verkliga situationen, och alla deltagare har samma funktion som i sin vanliga yrkesroll. Även instruktörerna kommer från de olika professionerna och personalkategorierna.

Modellen utgår från medicinska algoritmer men fokuserar på kommunikation, samarbete, ansvarsfördelning och ledarskap. En hörnsten är samtliga teammedlemmars ansvar och medverkan. Återkoppling är det viktigaste lärandemomentet i simulatorbaserad träning [8]. Därför läggs stor vikt på videoassisterad återkoppling som kan sätta fokus på teamarbetet samt medför en hög grad av reflektion och förståelse av egna och andras agerande.

Vår erfarenhet är att det finns synergier och fördelar utöver förbättrat medicinskt omhändertagande. Med ökad förståelse och respekt mellan olika kliniker och personalkategorier ser vi ett bättre samarbetsklimat. Efter införandet av kursen CEPS obstetrik på Södersjukhuset vittnar personalen på förlossningen och anestesikliniken om att samarbetet och kommunikationen fungerar betydligt bättre. Opublicerade data visar att akuta kejsarsnitt i större utsträckning kan genomföras i spinal anestesi efter teamträningen, vilket ökar säkerheten för kvinnan.

Vi efterlyser nationella riktlinjer för teamträning kring både den födande kvinnan och det sjuka nyfödda barnet. Varje förlossningsenhet bör ha tillgång till träningsverksamhet som omfattar teori, apparatkunskap och tvärprofessionell teamträning. För att lära sig och testa teoretiska kunskaper kan man använda utbildningsprogrammet www.neohlrutbildning.se.

Prioritering är svårt, och vissa kliniker anser att de inte har resurser att låta medarbetarna träna. Vi efterlyser därför nationella riktlinjer för hur ofta medarbetare ska genomföra träningen. Vårt mål är att varje medarbetare inom förlossningsvården ska teamträna en gång per år för att upprätthålla ett bra beteende i akuta situationer.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.