Jag instämmer helt och fullt i Dagur Bjarnasons och Linda van Paaschens uppfattning (Läkartidningen nr 29–31/2015) att det skett en mycket olycklig resurskoncentration till utredningar av misstänkt ADHD respektive autism, och att man i dessa fall tillmäter just den neuropsykologiska testningen en diagnostisk betydelse, som inte finns. Testning ger en bild av hur personen fungerar här och nu, medan diagnostiken och differentialdiagnostiken måste ta hänsyn till dels förloppet (ofta utslagsgivande, bland annat när det gäller ADHD, autism eller bipolär sjukdom), dels symtom som inte alltid kan kartläggas vid en testning.

Jag deltog i att 1998 öppna en av landets första så kallade neuropsykiatriska diagnostikmottagningar för vuxna, men insåg så småningom att detta inte var någon särskilt bra modell; den så kallade neuropsykiatrin varken kan eller bör skiljas från annan psykiatri (som ju också är »neuropsykiatri«). De allra flesta av psykiatrins patienter har någon form av akut (till exempel vid depression) eller kronisk (till exempel vid schizofreni eller ADHD) kognitiv funktionsnedsättning, som vuxenpsykiatrin varit dålig på att uppmärksamma och ta hänsyn till.

Neuropsykologisk testning, eller kognitiv funktionsbedömning, bör som alla andra vårdåtgärder göras vid behov, inte annars. I psykiatrin innebär det att många fler patienter skulle behöva tillgång till en sådan funktionsbedömning, dels då den bör ligga till grund för eventuella andra behandlingsinsatser, dels då den ofta/oftast är en synnerligen kraftfull psykoterapeutisk intervention. Patienten får insikt och bekräftelse, på ett konkret och begripligt sätt. Inte sällan får även läkaren insikt i bakgrunden till fenomen som kanske tidigare varit förbryllande, till exempel »non-compliance« på grund av brister i kognitiv funktion.

Ett förslag för att allmänt sett förbättra den psykiatriska bedömningen är att patienten vid varje nybesök tas emot av två personer – överlag är det alldeles för mycket ensamarbete som utförs av läkare respektive psykologer men även av annan personal i psykiatrin. En av dessa två personer bör vara läkare, och den andra personen väljs utifrån de behov man kan ana utifrån remiss eller nyanmälan. Där frågeställningen är ADHD, svagbegåvning/utvecklingsstörning eller autism bör den andra personen vara psykolog. Psykologen kan då i samband med den gemensamma anamnesupptagningen (där tonvikt läggs på barndoms- och skolanamnes) bedöma om det är meningsfullt att göra en testning, och vad denna i så fall bör fokusera på. I andra fall kanske läkaren bör kompletteras av sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut. Efter att ha använt detta arbetssätt i 15 år känner jag mig säker på att det fungerar och ger ökad kvalitet, patientsäkerhet och optimalt resursutnyttjande för de så kallade neuropsykiatriska frågeställningarna. Jag tror också att ett sådant arbetssätt på sikt sparar resurser och ger ökad kvalitet i hela psykiatrin.

Slutligen, en enkel screening som bör införas och som kan användas för att minska sannolikheten för att patientens problem har att göra med ADHD, autism eller utvecklingsstörning är att använda »5 frågor«, se Faktaruta. Ett alternativ, som alltför sällan används i de här sammanhangen, är att fråga: När började problemen? Om inga problem i barndomen/före puberteten är det osannolikt att ADHD, autism eller utvecklingsstörning föreligger (det vill säga tillstånd med barndomsdebut).

»5 frågor«

Screeningformulär för vuxna med psykisk ohälsa i primärvården/för självskattning eller intervjuunderlag (enligt M Holmqvist & L Nylander)

Formuläret är tänkt att försöksvis användas för att undersöka förekomsten av utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar hos patienter som söker för psykisk ohälsa eller så kallade neuropsykiatriska problem i primärvården. Formuläret kan ges till patienten vid besöket, eller användas som checklista vid anamnesupptagningen.

Fråga 2 handlar om anpassningssvårigheter som uppenbar följd av kognitiva svårigheter.

JA‐svar på någon eller flera av de första fyra frågorna, eller NEJ på fråga 5, KAN innebära att patienten har någon utvecklingsrelaterad kognitiv funktionsnedsättning, till exempel svag begåvning, ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd (varav de två sista är betydligt mer sällsynta än de två andra).

Omvänt innebär NEJ på de första fyra frågorna tillsammans med JA på fråga 5 att det är osannolikt att något av dessa tillstånd föreligger. För diagnosen ADHD, exempelvis, krävs att funktionshindrande symtom funnits under tidig skolålder. Remiss till specialistpsykiatrin för misstanke om något av ovanstående tillstånd måste alltid innehålla uppgift om utfallet av denna screening, förutom beskrivning av de aktuella symtomen och av den aktuella funktionsnedsättningen på minst två områden (nedsatt arbets‐ eller studieförmåga, nedsatt förmåga att fungera i vardagen).

 Formuläret:

Läs igenom varje fråga och ringa sedan in det svarsalternativ som stämmer på dig! Dina svar, och om de ger anledning till närmare bedömning, kommer din läkare att ta upp med dig.

1. Hade du, före 12 års ålder, några psykiska problem som du själv eller din omgivning led av?

JA NEJ

2. Hade du, före 12 års ålder, några anpassningsproblem som du själv eller din omgivning led av?

JA NEJ

3. Hade du problem med att lära dig läsa, skriva eller räkna under de första åren i skolan?

JA NEJ

4. Behövde du något extra stöd i skolarbetet?

JA NEJ

5. Har du slutbetyg från årskurs 9?

JA NEJ