Att studenter arbetar i vården under sommaren är inget nytt. Vården är ansträngd redan under ordinarie säsong och det finns ett stort behov av fler händer. Än värre blir det på sommaren då personalen behöver ha semester.

Läkarstudenter läser en 5,5 år lång och krävande grundutbildning, en god grund för att jobba inom vården. Många av studenterna utnyttjar den chansen under sommarloven, vilket ger uppenbara matchningsmöjligheter för att hålla verksamheten i gång på sjukhusen, då vårdbehovet fortfarande är lika stort. Det ger också studenterna både relevanta och stimulerande sommarjobb och värdefull kontakt med sin kommande arbetsmarknad, samtidigt som det avlastar så att befintlig personal kan få ut sin ledighet. Det är här viktigt att påpeka att avlastning inte innebär att studenterna ersätter eller tar över läkares eller sjuksköterskors jobb.

Under sin långa grundutbildning lär sig studenterna progressivt de kunskaper, färdigheter och den värderingsförmåga som krävs av en läkare. Det handlar inte enbart om medicinska kunskaper och handläggning av patienter med olika sjukdomstillstånd, utan även om bemötande, basala hygienrutiner och hur den kliniska verksamheten fungerar. Det är därför ett rimligt resursutnyttjande att läkarstudenter som tagit sommarlov får relevanta tjänster inom vården och akademin. Det kan handla om alltifrån sommarforskare, undersköterska, läkarsekreterare, läkarassistent eller vikarierande underläkare.

Arbetet som läkarassistent innebär bland annat att man utför arbetsuppgifter på delegation enligt regelverk och rutiner. Begreppet läkarassistent är inte definierat och kan ha en ganska varierad innebörd, men vissa arbetsuppgifter – som receptförskrivning och läkemedelsordination – kan dock inte delegeras. Tjänsten läkarassistent är i dag oreglerad och utan tydlig profil, formellt inte heller bunden till någon speciell utbildning. I praktiken menas med läkarassistent en korttidsanställning inom sjukvården som innehas av läkarstudent. Assistenterna arbetar under överinseende från ansvariga för att inga befogenhets- eller ansvarsproblem ska uppstå. Arbetet ska inte förväxlas med vikariat som underläkare, eftersom ett vikariat ställer särskilda krav (SOSFS 2000:6).

Vilka arbetsuppgifter som läkarassistenter får utföra står att finna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Aktuellt kan exempelvis vara att skriva in/ut patienter, skriva remisser, assistera vid elkonvertering, pleuratappning, på operation eller vid ultraljudsundersökning, suturera mindre sår, gipsa osv.

I sommar har man på röntgenkliniken vid Akademiska sjukhuset skapat läkarassistenttjänster. Läkarassistenterna har förberetts med MR-utbildning, en två veckors introduktion på avdelning med handledning under arbetets gång. Syftet är att avlasta röntgensjuksköterskorna med enklare arbetsuppgifter, men inget som specifikt kräver sjuksköterskekompetens.

Det här är ett positivt initiativ som gör att personalen kan få ut sin semester och samtidigt ger blivande läkare en inblick i vården. Det är dock viktigt att initiativet utvärderas så att man tillser att det har varit patientsäkert och resurseffektivt. Och att man, om det får ett positivt utfall, fortsätter och förbättrar utformningen av tjänsten.