Av oklar anledning har jag med stigande ålder intresserat mig för åldringsvården. Hur ser läkarinsatserna ut på kommunens äldrehem? Det är oftast en praktisk utveckling efter den så kallade ädelreformen 1992, där man ville avlasta landstingens långvårdskliniker genom att ge kommunerna ökat ansvar för vad man beskrev som omvårdnad. Där står att äldrehemmen skall ha medicinsk personal upp till sjuksköterskas nivå. Ganska klart med tanke på att dyrbara läkare skulle undvikas. Det har för det mesta lett till att kommunen anlitar hyrfirmor för en ganska opersonlig läkarkonsultation beträffande läkemedel och eventuella diagnoser.

De människor som hänvisas till äldreboende är ofta multisjuka och just i denna fas av livet förlorar de ofta kontakt med den husläkare som förhoppningsvis tidigare ägnat tid åt att lära känna dem. Det finns inget formellt hinder att behålla en husläkare men praktiskt lär det vara mycket svårt och ovanligt.

Det är enligt min mening framför allt två faktorer som bidrar till oredan och kostnader för dessa personer. Dels det delade ekonomiska ansvaret mellan landsting och kommuner. Endast i Norrtälje, enligt min vetskap, har man löst detta genom att både medicinsk vård och omsorg utförs av ett gemensamt bolag. SKL (Sveriges Kommuner och landsting) har inte lyckats lösa detta till synes enkla ekonomiska problem med följd att patienterna ofta skickas fram och åter.

Det andra stora problemet är läkarbemanningen på äldrehemmen. Det är fel tänkt att över huvud taget skilja på medicinsk vård och omsorg. Det är fel att inte läkare ingår i det team som skall hjälpa dessa personer den sista tiden i livet. Mitt förslag är att kommunerna skall uppmuntras att anställa en läkare på varje äldrehem, som tar emot de gamla, talar med dem om det liv de levt och även om den död som väntar. De sista veckorna i en människas liv är ofta beroende av en klok läkare som kan följa förloppet och närvara i den döendes liv. Inte alltid in persona men med ständig kontakt med personal beträffande bedömning och medicinering. En egendomlighet som redan nu kan åtgärdas är att ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) naturligtvis skall kunna inkallas när så är befogat även till äldrehemmen. Det skall ju inte vara beroende av om man bor kvar hemma eller flyttat till ett äldrehem. Det är för närvarande något som sannolikt bara beror på skrivningen i ädelreformen.

Jag tror att många seniora läkare skulle må bra av att arbeta deltid på ett äldrehem de närmaste åren efter pension. Kanske kan det även ske till en måttlig ersättning som kommunerna skulle uppskatta.