Kort om Vision

Fackförbundet Vision ingår i TCO. Visions 176 000 medlemmar (varav många är akademiker) finns i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Vision representerar över 4 000 yrken, bland andra cirka 12 000 medicinska sekreterare, läkarsekreterare och vårdadministratörer.

Visions medlemmar har jobb som stödjer välfärden både i offentlig sektor och privata bolag. Förbundet är ett av Sveriges största för chefer i offentlig verksamhet.

Genom att föra över administrativa arbetsuppgifter från läkare och sjuksköterskor till medicinska sekreterare får vårdpersonalen mer tid för patienterna. Det ger en högre kvalitet i vården och en förbättrad patientsäkerhet.

För landsting och regioner finns ingen tid att spilla när det gäller arbetet med att fördela arbetsuppgifterna i vården smartare.

Vårdköerna växer och läkare upplever en frustration över att inte ha tillräckligt med tid för sina patienter. Det handlar om att allt för stor del av tiden går åt till administrativa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper, till exempel de medicinska sekreterarna, skulle kunna göra bättre.

Det finns få juridiska hinder för en omfördelning av arbetsuppgifter. Vision ser också att det finns ett brett stöd bland personalen. Såväl läkare som sjuksköterskor har pekat på en rad arbetsuppgifter som de gärna skulle lämna över till andra yrkesgrupper.

Så varför går det så långsamt? Vi ser främst två orsaker:

Dels handlar det om att bryta med kulturer, hierarkier och traditioner som är knutna till vårdens professioner. Genom att lyssna till och ta till vara varje professions unika kompetens kan vi tillföra nya perspektiv i vårdkedjan och därmed utveckla verksamheten.

Dels krävs det engagerade landstingsledningar som ger mandat och utvecklar strategier för att sprida och implementera goda exempel på arbetsfördelning och uppgiftsväxling vidare i organisationen. Vi vet att många är engagerade i den här frågan, men vi behöver öka takten för att se resultat.

Som ett bidrag till arbetet har Vision tagit fram tio goda råd. Det handlar om att våga bryta med traditioner och våga prova nya arbetssätt. Att se vårdadministrationen som en strategisk ledningsfråga. Att inventera och fördela arbetsuppgifter så att rätt person gör rätt saker. Att prioritera de administrativa kraven för att till exempel undvika dubbelarbete. Att lyfta fram de medicinska sekreterarnas kompetens och satsa på kompetensutveckling, samt att förbättra IT-stödet.

Diskussionen om hur vi använder vårdens resurser smartare har pågått länge. Läkarförbundet har till exempel föreslagit ett stående nationellt forum där regeringen, myndigheter, landsting/regioner och professionerna naturligt kan mötas och komma överens om hur effektiviseringar inom vården ska genomföras konkret. Det är bra och för Vision är det viktigt att vi nu går från ord till handling. Att vi konkret börjar jobba med arbetsfördelning och uppgiftsväxling.

Det finns goda exempel. Ett av dem är landstinget i Sörmland, där man på en av länets vårdcentraler har anställt fler medicinska sekreterare som har fått ta över en del av de administrativa arbetsuppgifter som läkare, sjuksköterskor och rehabpersonal tidigare utfört. Som ett resultat har vårdpersonalen fått mer tid för patienterna, vilket lett till ökad tillgänglighet, fler patienter och i slutänden en bättre ekonomi.

Jag hoppas att fler landsting och regioner låter sig inspireras av detta och andra goda exempel. Fackförbundet Visions medlemmar som jobbar som medicinska sekreterare tar gärna ett större ansvar för att bidra till en mer effektiv vård. Låt oss därför sätta igång arbetet i våra landsting och regioner med att utveckla smartare arbetssätt och använda personalens kompetens bättre. På så sätt kan vi utnyttja vårdens resurser mer effektivt och få en högre kvalitet.