Under Region Skånes kurs i akutsjukvård får AT-läkare öva det initiala omhändertagandet av svårt sjuka patienter i vårdteam.

AT-läkare tjänstgör flera månader på akutmottagning men saknar formell träning i akutsjukvård. Få AT-läkare som tog läkarexamen 2006 uppgav att grundutbildningen förberett dem tillräckligt väl för att hantera akuta situationer på egen hand eller i rollen att leda ett sjukvårdsteam [1].

Region Skånes organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering (Practicum Clinical Skills Centre) skapade hösten 2014 en intensivkurs (2,5 dagar) i akutsjukvård för AT-läkare. Målet var att öka patientsäkerheten, arbetseffektiviteten och samverkan vid teamarbete genom att lära ut ett systematiskt förhållningssätt till olika processer i akutsjukvården enligt algoritmer och checklistor från Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) [2] och Lund Center of Emergency Medicine (LUCEM) [3]. 

Fokus ligger på scenarioövningar och färdighetsträning enligt moderna pedagogiska principer [4] fördelat på tio 1,5 timmarsmoduler med sex scenarion i varje. »Larmfall« tar upp det initiala omhändertagandet av svårt sjuka patienter i alla åldersgrupper. Betoningen ligger på ABCDE-handläggning, behandling av specifika akuta tillstånd och kommunikation enligt kommunikationsmodellerna SBAR och »closed loop« [5, 6]. »Differentialdiagnostiska fall« lär ut systematisk datainhämtning med utgångspunkt i orsaken till att patienten söker vård, sannolikhetsbedömning av allvarliga tillstånd och beslutsfattande utifrån risk–nyttaanalys. Stationen »A & B« fokuserar på luftvägs- och ventilationsfärdigheter medan »C & E« tar upp etablering av intraosseös infart, ryggrad- och bäckenstabilisering. »Neurofall« fokuserar på genomförandet och tolkningen av nervstatus. Vid stationerna »EKG« respektive »Blodgas« går man igenom systematisk tolkning och koppling till patofysiologi och behandling.

Kursen har i samarbete med AT-studierektorerna i Region Skåne integrerats i AT-läkarnas introduktionsvecka. Sedan februari 2015 har 174 AT-läkare gått kursen. Genomsnittssvaret (Likertskala 1–6) på frågan »Jag rekommenderar gärna den här kursen till andra« är 5,98, vilket talar för att kursen fyller ett stort behov. Specialister och kolleger inom akutsjukvården anser att AT-läkare som gått utbildningen integreras snabbare i verksamheten eftersom de redan är bekanta med nyckelkoncept som utrednings- och behandlingströsklar [7] och direkt kan omsätta sina kunskaper i praktiken.

Kursens regionala plattform ger förutsättningar för att lära ut ett standardiserat arbetssätt till alla AT-läkare inför tjänstgöringen på akutmottagning. Arbetssättet är i linje med nationell standard och den regionala akutläkarutbildningen i Skåne. Vi tror att den här utbildningsmodellen kan vara av intresse för utbildningsansvariga och AT-studierektorer i hela Sverige. AT-läkare utanför Skåne är välkomna att delta i mån av plats, och utbildningsansvariga är välkomna att vara med som observatörer.