I dag den 27 november träffas representanter för Europas barnläkarföreningar i Bryssel. Mötet organiseras av European Acadamy of Pediatrics, och från Svenska barnläkarföreningens håll kommer vi att arbeta hårt för att få till ett uttalande mot passiv rökning. Passiv rökning är en orsak till betydande ohälsa för miljoner barn i Europa.

De negativa effekterna av passiv rökning börjar redan under fosterstadiet. Rökning hos den gravida kvinnan har kopplats till spontan abort, intrauterin tillväxthämning, låg födelsevikt och för tidig födelse. Sedan lång tid tillbaka är det känt att passiv rökning också ökar risken för obstruktiv bronkit, lunginflammation och astma. När det brittiska läkaresällskapet (British Royal College of Physicians) år 2010 gjorde en genomgång av forskning på området uppskattade den att 11 procent av alla nedre luftvägsinfektioner, 7 procent av alla öroninflammationer, 8 procent av alla obstruktiva bronkiter samt vart femte fall av hjärnhinneinflammation hos mindre barn kunde tillskrivas passiv rökning. Därutöver kan passiv rökning stå för så mycket som vart femte fall av plötslig spädbarnsdöd (SIDS).

Minst lika viktigt är att passiv rökning ofta leder till att tonåringar själva börjar röka. Barn i familjer där bägge föräldrarna röker löper en 2,7 gånger ökad risk att själva bli rökare, med mycket negativa konsekvenser på sikt.

Det är dags för Europa att ta krafttag mot den passiva rökningen. Utöver de rena hälsoeffekterna beräknas den passiva rökningens effekter hos barn kosta Europa 2 miljarder kronor/år i sjukvårdskostnader. Europa måste arbeta mer aktivt för att begränsa reklam för rökning, men på sikt behöver vi helt eftersträva ett tobaksfritt samhälle (Tobacco endgame). Ett första steg för att minska rökningens skadliga inverkan är att begränsa exponeringen bland barn och förhindra att barn och unga börjar röka.