Milos Kesek skriver i sitt debattinlägg i LT »Bristande kvalitet i hanteringen av kvalitetsregister« om sina upplevelser som tidigare registerhållare. Det finns några fakta som behöver förtydligas.

De Nationella kvalitetsregistren har fått nationellt ekonomiskt stöd sedan många år tillbaka. Under perioden 2012–2016 gör staten tillsammans med landstingen en förstärkt ekonomisk satsning. På nationell nivå leds satsningen av en styrgrupp med representanter från staten och landstingen och inte av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som felaktigt uppges i inlägget. Utöver styrgruppen finns en beslutsgrupp med representation av professionerna genom Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för inriktningen och ekonomin. Beslutsgruppen bedömer registrens ansökningar och beslutar hur de ekonomiska medlen ska fördelas mellan registren. Beslutet fastställs slutligen av styrgruppen. Kansliet för Nationella kvalitetsregister är placerat inom SKL, men arbetar på uppdrag av styrgruppen. Det har som sin huvuduppgift att leda, samordna och följa upp satsningen.

Syftet med satsningen är att utveckla registren ytterligare mot målet att de Nationella kvalitetsregistren ska användas integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

Ett av fokusområdena under satsningen är att registren ska vara utformade så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen och förbättringen av vården. En av vägarna att säkra patientperspektivet i kvalitetsregisterarbetet är att inkludera representanter för patienterna i registrens styrgrupper.

Läs mer:
Bristande kvalitet i hantering av kvalitetsregister