Den barnpsykiatriska heldygnsvården i Sverige ser mycket olika ut. I Blekinge, som är det tredje minsta länet med 150 000 invånare (knappt 30 000 i åldrarna 0–17 år), har vi utvecklat en barnpsykiatrisk heldygns- och mellanvård, en kombination som ofta anses vara omöjlig. Kanske kan vår modell tjäna som inspiration.

Vården är lokaliserad till Kastanjevillan i Karlskrona. De senaste åtta åren har det skett en gradvis minskning av antalet slutenvårdplatser (från fem till två) och en utveckling mot akut barnpsykiatri. Det bedrivs mindre heldygnsvård och mer mellanvård. Personalen arbetar i båda verksamheterna; ena dagen eller kvällen i heldygnsvården och senare samma dag eller nästa dag i mellanvården. Därmed kan man arbeta förebyggande för att undvika inläggning och i hemmet för att förkorta vårdtiden och snabba på utskrivning. Gränsen mellan vårdformerna blir odramatisk. Patienten kan gå från att vara inlagd till att bli dagpatient i samma verksamhet och få behandlingsinsatser i hemmet med samma personal. Utvecklingen har också gått mot ett mer familje-/mellanvårdsinriktat behandlingsarbete där barn och unga nästan undantagslöst läggs in tillsammans med en vårdnadshavare.

Personalen på Kastanjevillan (sjuksköterskor och skötare) tjänstgör cirka 50 procent i heldygnsvård och övrig tid i mellanvård. Dagtid är tre personal i tjänst på heldygnsvården och två på kvällstid, varav en har beredskap alternativt jour under natten. Personalen deltar även vid bedömning av akuta ärenden tillsammans med vuxenpsykiatrins primärjour, då BUP inte har egen läkarjourlinje. Man kan även ställa upp med akut eller planerad telefonkonsultation eller besök i hemmet eller den egna lokalen efter kontorstid.

Modellen fungerar väl, men förutsätter en välfungerande barnpsykiatrisk öppenvård där alla delar i verksamheten har ett bra och prestigelöst samarbete och strävar åt samma håll. En viktig förutsättning är att allt behandlingsarbete sker i nära samarbete med föräldrar eller vårdnadshavare (allt från rådgivning till praktiskt stöd och familjeterapeutiska insatser).

En fördel med modellen är flexibilitet, att krafterna snabbt kan styras om dit de bäst behövs. En annan är att utskrivning från heldygnsvård inte innebär en stor förändring i omhändertagandet då mellanvårdsinsatser direkt kan ta vid. Vi kan dock se att det kan bli svårt att applicera arbetssättet på stora enheter, där det inte är lika lätt att organisera verksamheten så att samma personal kan arbeta både i heldygnsvård och mellanvård.

Bakgrund

Antalet vårdplatser inom den barnpsykiatriska heldygnsvården har minskat de senaste 10–15 åren. Saknas heldygnsvård finns ibland möjlighet att köpa vårdplatser från närliggande landsting. Avståndet till kliniken kan dock bli ett problem för föräldrar och behandlare. Heldygnsvård inom barnmedicin eller vuxenpsykiatrin är ett annat alternativ, men innebär också svårigheter. Vuxenpsykiatrin är inte rustad att ha föräldrar med i vården och barnmedicin är inte vana vid och har ofta inte tillräcklig kunskap om psykiska problem.