Företrädarna för EpiHealth och LifeGene anger i sin replik [1] på min artikel i LT (»Etikprövningssystemet sviktar«, 23 nov 2015) [2] att JO endast kritiserat Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (REPN-U) för procedurfrågor och citerar JO-beslutets sista mening: »Vad som i övrigt kommit fram leder inte till något uttalande från min sida.« De tolkar den meningen som att »det fortsatt finns ett fullt giltigt etiktillstånd för vår screeningundersökning« [1].

JO kritiserade dock långt mer än procedurfrågor: Man pekade också på att EpiHealths etikprövningsansökan skedde efter att Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) undanröjt LifeGenes etikgodkännande. JO konstaterade vidare att LifeGene och EpiHealth i Bengt Westerbergs utredningsbetänkande beskrivs som »systerprojekt som kompletterar varandra«. Därefter skrev JO att betänkandet anför att de två projekten inte är forskning, utan har som syfte att skapa databaser för framtida forskning »och att det är mycket sannolikt att CEPN skulle ha haft samma inställning till EpiHealth som till LifeGene om den haft anledning att pröva EpiHealth-ärendet (SOU 2014:45 s. 345 f.)« [3].

JO ansåg att REPN:s ordförande mot denna bakgrund rimligen måste ha känt till CEPN:s avgörande om LifeGene, och kritiserar honom skarpt för att ha fattat beslutet ensam: »Ansökan borde ha prövats av avdelningen som haft att förhålla sig till CEPN:s beslut beträffande projektet LifeGene och ta ställning i frågan om etikprövningslagen över huvud taget var tillämplig och därmed om nämnden var behörig att pröva ansökan i sak« [3].

Ingen behörig instans har alltså prövat EpiHealths etik »i sak«. Att replikens författare, tillika de två projektens främsta chefer, inte förstår detta är oroväckande. De verkar ha tillverkat en egen etisk kompass som visar mot norr hur man än vänder sig, och anger som skäl att det inte är etiskt att låta bli att forska så länge människor skriver på.

Vad de skriver på framgår inte av repliken: informerat eller brett samtycke? Vad de samtycker till framgår inte heller: en »screeningundersökning«? [1]. Eller till att delta i »en av världens största forskningsstudier«, som EpiHealth skriver på sin webbplats? [4].