Lisa Mellhammar och medförfattare belyste i LT 47/2015 [1] insiktsfullt den okunskap som finns om begreppet sepsis, och den brist på uppmärksamhet detta allvarliga tillstånd får vid utdelning av forskningsmedel och i viss mån av landsting och regioner.

Region Skåne har i ett specialitetsövergripande samarbete tagit fram ett regionalt vårdprogram för svår sepsis och septisk chock [2]. En central del i vårdprogrammet är »sepsiskedjan« med handfasta råd om handläggning från hemmet till rätt vårdplats. Fokus ligger på tidig identifiering och korrekt behandling. En inspirationskälla till vårdprogrammet är Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram [3].

Vårdprogrammet definierar tydligt begreppet svår sepsis och ger handfast stöd till vårdpersonal att identifiera tidiga tecken. Råden är anpassade till det nationella triagesystemet RETTS (Rapid emergency triage and treatment system) och beskriver bland annat behandling och behandlingsmål för vätsketerapi och antibiotikaval. En ny viktig del i kedjan är sepsislarm, som löser ut när en patient visar röd RETTS och feber, eller anamnes på feber. Den ökade uppmärksamheten har förkortat tiden till antibiotika i pilotverksamheten. Fortsatt vård rekommenderas beroende på allmäntillstånd och vitalparametrar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt medel för implementering av vårdprogrammet på samtliga akutsjukhus under 2016. Särskilda indikatorer och mål kommer att följas upp regionövergripande. Exempelvis kommer tid från ankomst till akutmottagning och insättning av antibiotika att följas med hjälp av nya journalmallar.

Vi i Skåne hoppas få många efterföljare i andra landsting och regioner, så att kunskapen om sepsis ökar och fler patienter kan räddas till livet. För varje timme vi kan korta tiden till att antibiotika sätts in minskar mortaliteten. För att uppnå detta krävs ett förtroendefullt samarbete mellan regionledning och professionella företrädare från flera specialiteter.