Att boendefaktorer har stor betydelse för hälsan är väl känt. Citaten »Trängseln gör det svårt att göra rent« och »Personer som bor trångbott riskerar att drabbas av luftvägsproblem och andra sjukdomar som minskar livslängden« är inte hämtade ur Lubbe Nordströms »Lort-Sverige« på 1930-talet [1] utan ur en rapport från Boverket 2015 [2]. Folkhälsomyndigheten har också gett ut en vägledning riktad till asylboenden [3].

Många nyanlända har hänvisats till storstädernas miljonprogramområden. I  dag står inte ens sådana bostäder till buds. Undermåligt underhållna fastigheter, trångboddhet och bristfällig hälsoinformation i kombination med dåliga kunskaper om hyresgästens rättigheter och skyldigheter leder till ohälsosam inomhusmiljö. Att fukt- och mögelskador och kvalster kan orsaka sjukdom är väl belagt, men inte alltid tillräckligt känt.

Projektet ALPIN (Astma- och allergiprevention bland nyanlända anhöriginvandrare) [4] har tagit fram ett material till nyanlända utlandsfödda kommuninvånare. Här informeras om vad de själva kan göra för att minska risken för ohälsa, men också vad man kan kräva av fastighetsägaren. Projektet drevs i två år av arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Lund samt Astma- och allergiförbundet.

Hälsoinformation till nyanlända är oftast inte relaterad till deras referensramar och framför allt inte boendeförhållanden. Det är till exempel inte relevant att rekommendera kvalsterlakan och att hålla rent under och kring sängen om man tvingas sova på madrasser på golvet som staplas i en hög på morgonen. Många är också extremt trångbodda, och ofta är tvättstugorna obrukbara eller otrygga och man sköter tvätt och tork i bostaden.

ALPIN utgick från nyanländas medverkan och erfarenheter. Tidigt bestämdes att informationen skulle bygga på bilder och filmer, eftersom en stor andel är analfabeter med begränsade kunskaper i svenska. Resultatet blev fem filmer, ett antal stillbildsfilmer och stillbilder som kompletteras med text på lätt svenska. Det finns också en lärarhandledning.

Ett huvudmål var att integrera hälsoinformationen i kommunernas mottagning av nyanlända. Detta skedde genom samarbete med SFI-undervisningen i Uppsala. Metoden och materialet »VaMed« finns kostnadsfritt på www.vamed.se – allt som krävs är att man gör en ansökan om lösenord på webbplatsen.

Ett annat mål var att öka medvetenheten bland vårdpersonal, i synnerhet på vårdcentraler. Vården bör känna till hur verkligheten kan se ut för nyanlända för att kunna ge rätt rekommendationer. Boendefrågan är ett av mottagarkommunernas största problem, och det som erbjuds är ofta undermåligt. Många nyanlända väljer att flytta in hos redan trångbodda släktingar och vänner, vilket blir en ännu större påfrestning på inomhusmiljön och ökar sårbarheten för ohälsa.

Vi hoppas att erfarenheterna från ALPIN sprids inom vården och att materialet används i undervisning av nyanlända utlandsfödda.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.