Tre gånger sökte en patient med buksmärta vård vid den lokala akutmottagningen. Patienten träffade varje gång en ny läkare, och det skulle till slut visa sig att patienten hade en brusten blindtarm. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) väljer att kritisera vårdgivaren för att ha »brustit i sitt ansvar att leda, planera och kontrollera verksamheten«. Bland annat hänvisar IVO till att de tre läkarna missat att göra rektalpalpation, som är ett väsentligt moment i undersökningen av »akut smärta i nedre del av buken« [1].

I nuvarande kunskapsläge har IVO fel. I vår litteraturgenomgång i Läkartidningen 3–4/2014 [2] kunde vi visa att det saknas evidens för att utföra rektalpalpation vid akut buk, inte minst vid misstanke om blindtarmsinflammation. Flera enskilda studier [3-7] kom till samma slutsats. I vår genomgång framkom också att rektalpalpation mycket väl kan leda till fel diagnos.

I en nyligen publicerad metaanalys [8] om rektalpalpation vid akut blindtarmsinflammation konkluderar författarna att rektalpalpation har ett lågt diagnostiskt värde och att den inte ändrar läkarens handläggning. 

Som vi tidigare påpekat [2, 9] är rektalpalpation rimligen av stort värde vid en hel del specifika tillstånd, till exempel prostatabesvär, gastrointestinal blödning, anala besvär och större trauma. Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk, inklusive misstänkt blindtarmsinflammation, har dock inget visat värde och tills bättre evidens presenteras rekommenderar vi att den enbart utförs på riktad misstanke.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

IVO har erbjudits möjlighet att replikera, men har valt att avstå från att kommentera då artikeln berör ett enskilt ärende.