Läkare gör ibland fel vid provtagning för att styrka nykterhet i körkortsärenden, vilket kan påverka patientens möjlighet att återfå körkortet. Det har också hänt att körkortet återkallats eftersom läkaren inte använt den bästa analysmetoden.

Kolhydratfattigt transferrin (CDT) är en biomarkör för alkoholöverkonsumtion som tillsammans med glutamyltransferas (GT) är obligatoriskt prov för att styrka »varaktigt verifierad nykterhet« vid medicinsk uppföljning för körkortsinnehav [1]. CDT-mätning kan ske med HPLC (högtrycksvätskekromatografi), kapillärelektrofores eller immunokemi. Resultaten är dock inte direkt jämförbara, varför det pågår ett internationellt standardiseringsarbete [2] där HPLC definierats som referensmetod baserat på hög analytisk sensitivitet och specificitet.

Det är känt att mätning av CDT med immunokemisk metodik kan ge falskt höga mätvärden [3]. Transportstyrelsen har stött på fall där metoden gett förhöjda värden medan omanalys med HPLC visat värden inom referensintervallet. Om testresultatet kan få juridiska konsekvenser bör man använda den säkraste mätmetoden. Transportstyrelsen rekommenderar CDT-mätning med HPLC i körkortsärenden, även om det inte är obligatoriskt. 

I sällsynta fall är exakt kvantifiering av CDT svår eller omöjlig med HPLC (exempelvis vid allvarlig leversjukdom), och vissa individer visar endast måttlig CDT-stegring efter alkoholöverkonsumtion. Då kan alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) användas. PEth är känsligare än CDT och halveringstiden kortare. PEth-mätning kan styrka helnykterhet och har en nationell beslutsgräns för överkonsumtion (>0,30 μmol/l) [4].

Vid uppföljning för körkortsinnehav är helnykterhet inget krav. Intygsskrivande läkare som använder PEth vid till exempel alkoholrehabilitering måste inkludera CDT och GT, annars kan läkarintyget underkännas och kontrollperioden måste göras om. Det har kommit in läkarintyg där tillräcklig nykterhet styrkts genom att patienten visat en tät serie PEth-mätningar under lägsta kvantifieringsnivån (<0,05 μmol/l). För att återfå eller behålla körkortet grundat på ett sådant läkarintyg krävs dock dispens, vilket kan fördröja processen och innebära extra kostnad.

Det framgår alltid vilka laboratorieprov som krävs av det föreläggande körkortsinnehavaren fått. Provtagningsordinerande läkare bör alltid ta del av föreläggandet.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.