Vår artikel i Läkartidningen [1] där vi kritiserar rekryteringsprocessen för underläkarvikariat före AT, och kräver att den ska ske öppet och meritokratiskt, har fått stor uppmärksamhet.

Vi har följt upp det gensvar vi fick med en enkät till läkarstuderande och läkare via Facebook. Enkäten delades i Facebookgruppen för samtliga läkarstudenter vid KI och grupperna för dem som läser termin 10, 11, och AT-läkare i Stockholm.

Inom 12 timmar fick vi 232 svar, varav 178 hade sökt ett underläkarvikariat de senaste fem åren. Av dessa håller endast 7 procent helt och hållet med om att kriterierna för att få ett vikariat var tydliga. Bara 25 procent känner sig trygga med att framtida arbetsgivare kan bedöma deras medicinska kompetens. Dessutom tycker 79 procent att man borde ställa högre krav på en meritokratisk och öppen anställningsprocess. Enkäten visar tydligt att riktlinjer för rekryteringen av underläkare före AT behövs nu, då det lär dröja åratal innan AT slopas (om det alls kommer att ske).

Självklart ska ledarkunskaper och andra betydelsefulla kompetenser beaktas. Utmaningen med meritokratisk rektrytering inför kortare anställningar med högt söktryck är inte unik för vården. En kombination av kunskapstest, intervjuer och case-/patientfallövningar har utgjort välstuderade, skalbara rekryteringsprocesser i andra branscher i decennier. Att implementeringen tycks vara svårgenomförbar inom sjukvården illustrerar avsaknaden av meritokrati samt bristen på diskussion och initiativ i frågan.

Vår enkät visar att det föreligger starkt missnöje med nuvarande rekryteringsprocess. Faktum kvarstår att underläkartjänster inte utlyses offentligt. Det saknas meritbaserade urvalskriterier. Vi behöver alla göra vår del för att detta skyndsamt ska bli verklighet.