Försäkringskassan vädjar om bred samverkan för att minska den ökande sjukfrånvaron. För både kvinnor och män är det vanligast att beviljas sjukersättning för en psykiatrisk diagnos [1].

2006 startades Apoteksgårdens samtalsmottagning i Kopparberg. Målsättning är att vara första linjens psykiatri och erbjuda professionell behandling vid psykiska besvär – inget remisstvång, lätt att nå, ingen väntetid, kompetent KBT-utbildad personal, kontinuitet och utvärderade behandlingsresultat. Upptagningsområdet är kommunerna i norra Örebro län, och en filial finns i Hällefors.

Verksamhetschefen är legitimerad sjuksköterska och psykoterapeut. Vid mottagningen finns ytterligare två legitimerade psykoterapeuter och en beteendevetare som är alkohol- och drogterapeut. Till hands finns också en allmänläkare.

59 procent av våra patienter bedöms ha uppnått pålitlig förbättring det senaste verksamhetsåret [egna opubl data]. Resultatet överensstämmer med en större utvärdering av samtalsbehandling i svensk primärvård [2] och med resultat från utvärderingen av rehabiliteringsgarantin [3].

Det goda behandlingsresultatet beror enligt vår bedömning till stor del på modellen. Mottagningen har vuxit fram ur en konkurrensutsatt privat husläkarmottagning. Anknytning finns till den ordinarie verksamheten och psykoterapeuterna har »skolats in« i sjukvården. Det krävs inte remiss till mottagningen, och våra data visar att väntetiderna kortas och ett eller flera läkarbesök kan sparas in om patienten får söka direkt till legitimerad psykoterapeut.

Vi anser att vår glesbygdsmodell fyller sin uppgift. »Kopparbergsmodellen« är kostnadseffektiv för patienten – som snabbt får besvärslindring – och för samhället, då den inte genererar sjukskrivningar. En avgörande faktor är att första instansen inte är en läkare utan en legitimerad psykoterapeut som inte kan sjukskriva.

Vi hoppas nu att någon är intresserad av att följa upp konceptet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Rapport från Apoteksgården 2016, »Kopparbergsmodellen – en psykologisk hälsocentral i glesbygd«, kan beställas från apoteksgarden@telia.com