Svensk sjukvård bygger mycket på teamarbete. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, andra hälsoprofessioner och medicinska sekreterare bidrar till att helheten blir mer än de enskilda delarna.

Innan teamtanken slog igenom hade vi fler yrkeskategorier i vården. Sjukvårdsbiträden, köksbiträden och gångbiträden med flera utförde mindre kompetens- och specialitetskrävande uppgifter. I dag sköter sjuksköterskor det mesta av dokumentationen kring omvårdnaden, den sociala processen, vårdkedjan samt kvalitets- och patientnära markörer. En stor del av de patientnära omvårdnadsuppgifterna har därför tagits över av undersköterskor. Samtidigt kräver mycket av det som ger ökad trygghet och värde för patienter och anhöriga ingen hög medicinsk kompetens.

Det är dags att införa en ny yrkeskategori i vården – vårdassistent. Införandet av vårdassistenter skulle betyda att undersköterskor kan ta över en del arbetsuppgifter från sjuksköterskor, som i sin tur kan ta över vissa läkaruppgifter. Det leder i viss mån till ett förändrat arbetssätt som gör att undersköterskor och sjuksköterskor i större utsträckning kan koncentrera sig på vårduppgifter. På sikt bör det kunna minska kostnaderna för övertid och bemanningspersonal.

Vårdassistentyrket kan också bli en inkörsport till arbetsmarknaden för personer med intresse för hälso- och sjukvård. Vårdassistenterna bör kunna erbjudas kompetensutveckling i form av subventionerade studier som regleras av arbetsgivaren. Införandet får dock inte leda till ansvars- och lönedumpning.

»Vårdnära service«, det vill säga speciellt anställd personal som utför enklare arbetsuppgifter i sjukvården, har visat sig fungera väl inom några landstingssjukhus (Östersund och Skånes universitetssjukhus). Exempel och tankar från »vårdnära service«-projekt bör kunna importeras, anpassas efter lokala förutsättningar och utvecklas på andra sjukhus, stora som små.

Vårdassistenter skulle kunna avlasta arbetet för ordinarie personal, bidra till bättre arbetsmiljö, minska personalomsättningen och kanske även lösa en del av bemanningsproblemen, men de skulle också kunna bredda basen för rekrytering av sjukvårdspersonal inom samtliga yrkeskategorier. Förhoppningen är att en sådan yrkeskategori skulle kunna tillföra värde i vården och nytta för patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal.