Figur 1. Andelen projektdeltagare som ansåg att de fått bättre eller mycket bättre kunskaper inom forskningsmetodik.

Allt färre läkare genomgår forskarutbildning, och de som disputerar har redan kommit relativt långt i sin kliniska karriär [1, 2]. Den befarade bristen på disputerade forskande läkare kommer att påverka sjukvården negativt eftersom forskning är en förutsättning för evidensbaserad och kunskapsstyrd hälso- och sjukvård [2]. Det är angeläget att antalet läkare som forskar ökar och att fler börjar forska tidigt i karriären.

Det finns redan kombinerade forskartjänster under läkares AT och ST. Rekryteringen till dessa kräver dock i regel att de sökande redan är forskningsmeriterade. För att stimulera forskningsaktivitet och kunskapsutveckling av forskningsmetodik hos AT-läkare startade Sahlgrenska universitetssjukhuset projektet »prova-på-forskning«. Sedan starten 2011 har 28 AT-läkare deltagit.

Projektet utvärderades 2015 med en enkät om hur deltagarnas syn på framtida forskning påverkats och deras kunskaper inom forskningsmetodik utvecklats (svarsfrekvens = 82 procent). De fick även skicka in en rapport över aktuell och planerad forskningsaktivitet (svarsfrekvens = 93 procent).

78 procent av deltagarna ansåg att »prova-på-forskning« påverkat dem positivt. Hälften hade pågående forskning, och en majoritet av dem som inte bedrev aktiv forskning planerade att göra det under de kommande två åren. Fyra av deltagarna hade blivit antagna till forskarutbildning och mer än hälften uppskattade att de skulle bli antagna under de kommande två åren.

»Prova-på-forskning« verkar vara ett mycket bra pedagogiskt upplägg för att lära ut de verktyg som krävs för att bedriva forskning. Majoriteten av AT-läkarna ansåg att de fått ökade kunskaper om bland annat vetenskapligt skrivande, artikelgranskning och statistik (Figur 1).

Satsningar på att stimulera unga läkares forskningsintresse kan enligt en studie [3] resultera i avancemang i den akademiska karriären efter AT. Läkare är oftast intresserade av forskning och vetenskapliga frågeställningar tidigt i karriären, men tidsbrist, svårighet att hitta forskningsgrupp och dålig ekonomisk ersättning hindrar unga läkare från att forska [4, 5].

»Prova-på-forskning« ger möjlighet att forska på heltid under 2–3 månader med bibehållen AT-läkarlön och skapar samtidigt kontakter mellan forskningsintresserade läkare och forskningsgrupper.

Projektet överbryggar många av de hinder som unga läkare upplever när de vill börja en forskarkarriär. En viktig förutsättning för att kunna bedriva forskning av god internationell kvalitet är att stimulera forskning bland unga läkare. Vi hoppas kunna inspirera andra AT-utbildningssjukhus att satsa på liknande projekt.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.