Giftinformationscentralen har noterat en påtaglig ökning av antalet förgiftningar där depåberedningen Alvedon 665 mg – en paracetamolprodukt med modifierad frisättning – överdoserats. Försäljningsstatistik visar att denna depåberedning tar en allt större marknadsandel.

Den kliniska vinsten med beredningsformen är omdiskuterad, men den kan i vissa fall innebära en liten fördel genom att man vid terapeutisk användning kan gå från fyra till tre doseringstillfällen per dygn. Vid överdoseringar blir farmakokinetiken komplex, och maximal serumkoncentration kan ibland uppnås först efter ett dygn eller mer och höga koncentrationer kan kvarstå under lång tid.

Den sedan många decennier väl inarbetade behandlingsregimen där antidoten N-acetylcystein sätts in under ledning av S-paracetamolvärdet relaterat till tidpunkten efter tablettintaget är inte tillförlitlig vid intoxikationer med depåberedning. Vid höga koncentrationer av paracetamol i ett sent skede av förgiftningen kan standarddoseringen av N-acetylcystein vara otillräcklig.

Giftinformationscentralen har på senare tid varit involverad i ett flertal fall där uttalad leverskada uppstått trots att sedvanlig behandling med motgift satts in i tidigt skede. I ett försök att förhindra sådana skador har Giftinformationscentralen nyligen förändrat sina rekommendationer gällande acetylcysteinbehandling vid påtagliga överdoser med depåpreparatet.

I korthet innebär förändringen att man efter bolusdosen fortsätter under minst 20 timmar med 12,5 mg/kg/timme, det vill säga den timdos som normalt ges under en period av enbart fyra timmar efter bolusdosen. Mer detaljerade instruktioner finns i Giftinformationscentralens databas www.giftinfo.se.

Åtgärden är att betrakta som ett tidigt, icke validerat försök att förhindra ett fortsatt ökande antal patienter med leverskador. Restriktiv förskrivning av paracetamol i depåberedning förordas, och en omvärdering av preparatets risk–nyttaförhållande är påkallad.

Giftinformationscentralen sammanställer nu ett större patientmaterial och räknar med att kunna publicera en utförlig redogörelse för denna förgiftningsproblematik senare under 2016.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.