Läkaren och civilekonomen Johanna Ranes uttrycker i sin debattartikel i LT 17/2016 [1] en oro för att underläkare med korta, osäkra anställningar ska missgynnas i samband med föräldraledighet. Hon nämner främst att kvinnliga läkare är i riskzonen och att konsekvenser skulle kunna vara sämre pension, lägre framtida lön och försämrade möjligheter att få AT-tjänst eller tillsvidareanställning som ST-läkare.

Sveriges yngre läkares förening (Sylf) tackar för att debattören uppmärksammar frågan och instämmer i beskrivningen av problematiken. Arbetsmarknaden för underläkare är dysfunktionell, och väntan på AT blir allt längre, i medeltal 9,8 månader 2015 enligt Sylf:s AT-rankning. Även legitimerade läkare väntar ofta på att få en ST-tjänst. Det saknas tjänster, men det finns ingen egentlig arbetslöshet bland underläkare; i stället arbetar underläkarna på korta allmänna visstidsanställningar som ofta kallas underläkarvikariat trots att underläkaren sällan vikarierar för en specifik person.   

För läkare i familjebildande ålder skapar allmänna visstidsanställningar och andra korta anställningsformer en särskild osäkerhet i samband med graviditet och föräldraledighet. Om en tidsbegränsad anställning löper ut under pågående föräldraledighet saknar underläkaren rätt till fortsatt anställning. Att läkare riskerar att bli arbetslösa under föräldraledighet kan påverka lön och pension men också innebära en ökad stress kring arbetssökande under en period när underläkarna som nyblivna föräldrar borde få fokusera på familjen.

Ambitionen i artikeln är väldigt god. När det gäller pensionssystemet uppfattar Sylf att möjligheterna att påverka på detta sätt är små, och att en framgång tyvärr skulle innebära att vi lappar och lagar i ett system som inte fungerar som det var tänkt. Som organisation riktar vi på nationell nivå i första hand in oss på grundproblemet.

Sylf:s målsättning är att underläkare ska ha trygga anställningar i form av AT- och ST-tjänster och att dessa ska tillsättas genom en öppen och transparent rekryteringsprocess. En rak och snabb väg från läkarexamen till specialistbevis gynnar den enskilda underläkarens anställningstrygghet samt löne- och pensionsutveckling. Dessutom möjliggör det att rätt specialistkompetens snabbare tillgängliggörs för sjukvården, och därmed patienterna.  

Sylf jobbar på nationell och lokal nivå för att förbättra underläkares villkor, och det är angeläget för oss att ta tillvara på underläkares engagemang i frågor som berör oss. Vi välkomnar därför skribenten och alla andra underläkare som ser problem lokalt att kontakta våra lokalavdelningar så att vi blir fler som verkar för bättre villkor för underläkarna och bättre vård för patienterna.