Lingvistikerna frågar sig ständigt: »Vad finns i ett ord?« Frågan blir även aktuell när man diskuterar evidens vid interventionell smärtbehandling, och tas upp i inledningen av en översiktsartikel som publicerats i tidskriften Pain Medicine [1]. Författarna börjar med att definiera vad som krävs för att en studie ska inkluderas i analysen:

  • Patienterna ska först vara diagnostiserade, det vill säga minst 2 test med signifikant smärtlindring när den mediala grenen bedövas med lokalbedövning.
  • Placeringen av behandlingsnålen ska ske i enlighet med anatomin, så att nålen placeras parallellt med nerven.
  • Behandlingen sker genom att nålen hettas upp och därmed skapar en temporär denervation.

Detta finns definierat i de riktlinjer som organisationen International Spine Intervention Society (ISIS) tagit fram och utgör därför en bas för hur en evidensbaserad interventionell smärtbehandling ska utföras. Det artikeln tillför är evidensvärdering av effektiviteten i att ge långvarig smärtlindring vid facettledsrelaterad smärta från halsrygg samt ett tydliggörande av risker med en behandling utförd i enlighet med dessa riktlinjer.

Effektiviteten har värderats i form av komplett smärtfrihet 6 respektive 12 månader efter behandling samt komplett återgång i alla aktiviteter (inklusive arbete) som hindrats av smärtan. Bedömningen är att det finns stark evidens för att behandling i enlighet med riktlinjerna är effektiv. De risker och komplikationer som noterats är mestadels temporära, och inga allvarliga komplikationer finns beskrivna.

Interventionell utredning och behandling av långvarig smärta har utvecklats kraftigt den senaste 25-årsperioden. Det har redan tidigare konstaterats att ländryggsvärk inte längre kan betraktas som ett flummigt odiagnostiserbart tillstånd utan för det mesta låter sig diagnostiseras och behandlas [2].

På samma sätt konstaterar författarna till översikten i Pain Medicine att den vanligaste orsaken till smärta efter ett pisksnärtstrauma är facettledsrelaterad smärta och visar att det finns stark evidens för behandling av sådan smärta i halsryggen när diagnosen säkerställts [1].

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.