Omkring 40–50 spädbarn dör oväntat i Sverige varje år. I ungefär hälften av dessa dödsfall finner man trots genomgång av sjukhistorien och trots en rättsmedicinsk undersökning inte någon förklaring till dödsfallet [1]. I dessa fall anges då »plötslig spädbarnsdöd«, SIDS (sudden infant death syndrome). I den internationella definitionen av SIDS betonas, förutom sjukhistoria och noggrann obduktion, betydelsen av att undersöka även platsen där dödsfallet har inträffat [2]. Vi anser att detta borde vara rutin även i Sverige, vilket tyvärr inte är fallet i dag.

Efter Socialstyrelsens revidering år 2014 av råden för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd [3], har en studie visat på brister i journaldokumentationen av faktorer som kan påverka risken för plötslig spädbarnsdöd [1]. Viktiga uppgifter om exempelvis sovläge, rökning, amning, napp eller om barnet sov i föräldrarnas säng saknades i många patientjournaler. Socialstyrelsen har uppmärksammat detta problem i ett projekt där man lämnat förslag med syfte att förbättra de medicinska rutinerna och dokumentationen i patientjournalen. Förslaget inbegriper även rutiner för hur ett bra omhändertagande av föräldrar och närstående kan se ut när ett spädbarn har avlidit. Syftet har varit att omhändertagandet ska vara likartat och hålla hög kvalitet oavsett var i landet dödsfallet har inträffat. Socialstyrelsens förslag är nu ute på remiss [4].

En viktig pusselbit fattas dock i Socialstyrelsens förslag för att vi i vårt land ska kunna ta ytterligare ett steg för att förebygga oväntade dödsfall bland spädbarn, nämligen en undersökning av platsen där barnet har hittats dött. För att detta ska bli verklighet krävs en ändrad praxis och författningsstöd för en obligatorisk undersökning av omständigheterna kring dödsfallet. I de länder man har detta som rutin, exempelvis USA och Nya Zeeland, finner man bland annat betydligt fler fall av kvävningsolyckor som orsak till dödsfall bland spädbarn än i länder som inte undersöker den plats där barnet har anträffats livlöst [5]. Även i Sverige förekommer dödsfall som beror på en riskfylld sovmiljö [1] och som hade kunnat förebyggas. I Norge och England erbjuds en frivillig undersökning av platsen där barnet anträffats med rekonstruktion av händelsen. Erfarenheten från dessa länder är bland annat att majoriteten av föräldrarna är positiva till att en rekonstruktion genomförs för att finna orsaken till barnets död [6]. Kartläggningar av detta slag har kunnat identifiera riskfaktorer i barnets sovmiljö och i vissa fall har dödsorsaken kunnat fastställas utifrån rekonstruktionen. En fyndplatsundersökning med rekonstruktion borde idealt utföras i samarbete mellan Polismyndigheten, hälso- och sjukvården och Rättsmedicinalverket.

Om de nya föreslagna rutinerna från Socialstyrelsen om omhändertagande och dokumentation [4] kunde kompletteras med en undersökning av platsen där barnet anträffats är vi övertygade om att fler dödsfall skulle kunna förebyggas.

Sammanfattning

  • Ett förslag från Socialstyrelsen om nya rutiner när ett spädbarn plötsligt och oväntat har avlidit är ute på remiss.
  • Krav på förbättrad dokumentation i patientjournalen är utmärkt.
  • Eftersom identifiering av riskfyllda sovmiljöer leder till att fler dödsfall kan förebyggas, saknar vi dock krav på undersökning av platsen där barnet har avlidit.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författarna har ingått i Socialstyrelsens projektgrupp som tagit fram det aktuella kunskapsstödet för när spädbarn avlidit plötsligt och oväntat.