Tack för dina synpunkter, Håkan Borg. Inom Läkarförbundet har vi deltagit som experter i »Effektiv vård« (SOU 2016:2). Flera av förslagen anser Läkarförbundet vara bra. Ibland saknas emellertid tillräcklig konkretion beträffande hur förslagen ska realiseras. Vi har, tvärtemot vad du påstår, gjort mycket för att belysa bristerna och visa på nödvändiga satsningar för att åstadkomma en stärkt primärvård.

Vi påtalar gång på gång att Sverige har låg andel specialister i allmänmedicin jämfört med andra OECD-länder. Genom våra kartläggningar och rapporter har vi väckt frågan om just behoven av flera specialister i allmänmedicin. Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver frågan om en stärkt primärvård till hela befolkningen.

Att kapacitetsproblemen i svensk sjukvård kan lösas genom att enbart, och rakt av, skära ned på sjukhusens resurser och tillföra primärvården motsvarande är inte realistiskt. Förutom omfördelning av resurser behövs reformer. Det gäller inte minst åtgärder som gör att läkare fullt ut kan axla det professionella, medicinska ansvaret bland annat genom att leda verksamheterna.

Vad som inte nämns i ditt inlägg är att Läkarförbundet länge lyft fram att sjukhusläkare ska kunna verka i öppen specialistvård, gärna med möjlighet att kunna kombinera arbete i både öppen- och slutenvård. Som du påpekar saknas även läkare inom vissa specialiteter på dagens sjukhus – däribland onkologer, vill vi tillägga.

Läkarnas tid behöver också användas rätt för en effektivare vård. Läkare både inom sjukhus- och primärvården är i dag mycket hårt belastade. Dina svepande uttalanden om att sjukhusläkares arbete är orsaken till sjukvårdens kapacitetsproblem är därmed grundlösa.

Läkarförbundet håller fast vid att primärvården behöver en nationell primärvårdsreform. Det kräver att resurser mobiliseras för att genomföra förändringar i likhet med Norges lyckade fastlegereform. Dessa kan inte rakt av tas genom nedskärningar i dagens sjukhusvård som redan är hårt ansatt efter år av besparingar och neddragningar.

Öppenvården måste byggas ut innan överföring av större resurser är möjlig genom goda förutsättningar för både utbyggd primärvård och öppen specialistvård. Närsjukhus kan till exempel utföra mycket vård utanför det stora sjukhusets resurser, och därigenom öka effektiviteten genom minskade kostnader och fler patientmöten.

Läkarförbundet har kunnat visa att små läkarledda verksamheter inom primärvården har lättare för att rekrytera personal och har bättre förutsättningar att kunna erbjuda en fast läkarkontakt. Dessa verksamheter har dessutom nöjdare patienter. Viktig kunskap för att kunna ta fram konkreta förslag till förbättringar och få politiskt gehör.

Akuta åtgärder för att åstadkomma fler patientmöten är exempelvis fler vårdplatser, att avlasta läkarnas administrativa börda och se till att få bättre IT-system på plats. För ett hållbart yrkesliv behövs likaledes förbättrad arbetsmiljö och villkor som står i paritet med läkarnas medicinska ansvar. Ett gott ledarskap till gagn för medicinska prioriteringar och utvecklingsarbete är också nödvändigt för att öka effektiviteten. Ledarskapet måste likaledes tillvarata läkarnas medicinska erfarenheter bättre för större kontinuitet i vården av patienterna.

Frågan om hur finansieringen av välfärden ska lösas är en annan stor utmaning. Vi driver därför på för en bred parlamentarisk översyn av välfärdens finansiering. En rad andra aktörer har slutit upp bakom vårt förslag. Det här är några frågor som Läkarförbundet driver för en bättre, mer jämlik och effektiv vård.