Barnläkarföreningen välkomnar att Josef Milerad, vetenskaplig sekreterare i Svenska skolläkarföreningen, engagerar sig i hur samhället bättre kan hjälpa ensamkommande flyktingbarn, och att han betonar hur viktig åldern är att för att dessa barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Precis som skolläkare är vi positiva till rätt utförd åldersbedömning, så tidigt som möjligt i asylprocessen, men skulle ändå vilja belysa några saker som det sällan talats om i denna onyanserade debatt. Barnläkarföreningen, som är en ideell organisation utan formellt uppdrag eller beslutsrätt i dessa frågor, har i medier tillskrivits för mycket ansvar för hur denna fråga utvecklats.

För det första: det saknas föreskrifter som reglerar medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. Hade sådana funnits hade vi som offentliganställda läkare vetat vad vi har att förhålla oss till i åldersbedömningsfrågan. Vi vet att det finns uppenbart överåriga individer på asylboenden för barn och i skolor. Det är beklagligt. Detta problem skulle kunna undvikas genom att lägga mindre vikt vid de asylsökandes egna uppgifter om ålder och större befogenhet åt handläggare på Migrationsverket att bestämma ålder, särskilt i de fall där personen uppenbart är över 18 år.

I de fall där åldern inte uppenbart är över eller under 18 år så välkomnar vi att läkare bidrar med åldersbedömningar för att säkerställa att samhällets resurser ges till dem som är i störst behov av dem; barnen. Innan vi som läkare kan göra detta behövs dock riktlinjer för det arbetet. Den rutin för ålderbedömningar och den överenskommelse som träffades mellan Barnläkarföreningen, Socialstyrelsen och Migrationsverket 2013 bröts av Migrationsverket 2015, inte av Barnläkarföreningen. Sedan dess har de flesta barnläkare i Sverige inte deltagit i åldersbedömningar. Barnläkarföreningen har inte varit ensam i att avråda sina medlemmar från att utföra medicinsk åldersbedömning, även Läkaresällskapet uttalade i november 2015 att det inte är »medicinskt eller etiskt acceptabelt att genomföra åldersbedömningar med dagens oprecisa medicinska metoder« och vädjade till Socialstyrelsen och regeringen att skyndsamt se över situationen. Likaså sa Läkarförbundet att det var etiskt tveksamt och otillfredsställande att använda dagens metoder för åldersbedömning samt hänvisade till World Medical Association.

Regeringen har efter Socialstyrelsens utredning i april 2016 uppdragit åt Rättsmedicinalverket att utarbeta en metod för medicinsk åldersbedömning, vilket Barnläkarföreningen välkomnar. Barnläkarföreningen är representerad i detta arbete och arbetar för en human, rättssäker och konstruktiv lösning på den svåra utmaning som åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn innebär. Vi hoppas att vi, när frågan nu närmar sig en lösning, ska slippa ta emot ogrundad kritik. Vi har hela tiden samarbetat med berörda aktörer och haft gällande lagar och föreskrifter samt barns bästa i fokus.