Under den senaste 10-årsperioden har mycket gjorts för att förbättra läkemedelsbehandlingen. Förutom Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar har det utarbetats indikatorer för över- och underbehandling, förskrivarstöd och webbutbildningar. Läkarens uppgift är att integrera generella rekommendationer med sin medicinska och farmakologiska kompetens och – i dialog med patienten – anpassa läkemedelsbehandlingen utifrån individuella förutsättningar. För detta krävs övning och handledning.

Förutom symtom, sjukdomar, diagnostik, behandling och samtalsmetodik ska grundutbildningen lära läkarstudenterna att integrera läkemedel i det kliniska arbetet. Under året har vi satsat på att strukturera och underlätta lärandet. Insatserna följdes upp i enkäter.

Studenterna har fått en »gloslista« med substansnamn för vanligt förekommande läkemedel där de kan fylla i preparatnamn, läkemedelsgrupp, verkningsmekanism, indikationer och normaldoser samt om läkemedlet är rekommenderat av läkemedelskommittén. Syftet är att underlätta självstudier och snabbt ge en överblick över aktuell behandlingspraxis. Studenterna har också fått öva på att integrera läkemedel i patientarbetet. Utgångspunkten är Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsgenomgångar, som förtydligar läkarens ansvar för enkla (kartlägga och värdera rimligheten i patientens läkemedelsbehandling utifrån hälsotillstånd) och fördjupade (göra en nytta–riskbedömning av läkemedlen var för sig och sammantaget) genomgångar samt läkemedelsberättelser (sammanfatta vilka läkemedelsförändringar som gjorts under ett vårdtillfälle, aktuell behandling och planerad uppföljning).

En av tre studenter har använt gloslistan, men flertalet har bara fyllt i delar av den. På frågan om gloslistan varit till hjälp svarade studenterna i median 4, där 1 var »inte alls« och 5 »absolut« (uppskattat på Likertskala). Resultatet visar att listan kan vara till god hjälp, men att det tar tid att etablera ett lärandemoment som inte är obligatoriskt. Andelen som gjort en eller flera läkemedelsgenomgångar ökade från 83 till 90 procent, medan andelen som skrivit läkemedelsberättelser ökat från 83 till 96 procent. Studenternas trygghet ökade med antalet genomgångar/berättelser de gjort. Svaren visar att utvecklingen går åt rätt håll.

Exemplen med gloslistan och läkemedelsgenomgångar respektive läkemedelsberättelser visar på vikten av att grundutbildningen hjälper blivande läkare att komma in i den praktiska farmakologin och ger dem tillfällen att öva under handledning. På så sätt säkerställs att studenterna känner sig trygga med att ansvara för patientens läkemedelsbehandling efter examen.