Illustration: Colourbox

Hitintills har det inte varit tillåtet att göra sin AT-tjänstgöring utomlands. Med ett undantag. Åland har sedan 1990-talet tagit emot svenska AT-läkare. Sedan början av 2000-talet sker det i ett unikt samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. AT-läkarna gör sin praktik i Mariehamn på Åland under en blockplan från Uppsala och deltar i övrigt i samma utbildning som Uppsalas AT-läkare. De avlägger sedan den svenska AT-tentan och får svensk legitimation.

En äkta win win-situation: Upplägget ger arbetskraft för Ålands hälso- och sjukvård och fler AT-platser. Dessutom kommer fler legitimerade läkare snabbare ut i arbete i Sverige utan att det tummas på kvaliteten.

År 2012 diskuterades huruvida AT på Åland skulle kunna fortgå. Socialstyrelsen kom då tillsammans med sin finska motsvarighet Valvira fram till att upplägget är fullt rimligt [1]. Ett nytt EU-direktiv har dock lett till att Socialstyrelsen uppdaterat sina riktlinjer gällande praktiktjänster i andra EU-länder [2]. I samband med beredandet glömdes Ålandsundantaget bort i såväl konsekvensutredning som i remissrundan och beskedet kom synnerligen abrupt.

Uppdateringen är i praktiken bara en uppluckring av villkoren och innebär att halva AT-tiden (kirurgi- och medicinplaceringar) ska kunna göras utomlands. En typisk svensk mellanmjölkslösning som tyvärr riskerar att innebära 0 månader utomlands, då vi menar att det nog är föga attraktivt ta emot en AT-läkare i 9 månader om man räknar in inskolningstiden i organisationen.

Socialstyrelsen har å ena sidan öppnat möjligheten till praktik utomlands, men samtidigt försvinner Ålandsundantaget av oförklarliga skäl. Psykiatri- och vårdcentralsplaceringar måste ske i Sverige [1] eftersom AT inte bara berör medicinska kunskaper utan även socialtjänstlagen och tvångsvården samt svenskt anmälningsförfarande [1]. Men detta är kunskaper som AT-läkarna på Åland inhämtar vid utbildningstillfällen i Uppsala, och som testas i samband med AT-tentan, precis som alla andra kunskaper. Något som enligt Socialstyrelsen gick utmärkt 2012 är nu omöjligt, utan att något egentligen har förändrats.

Det som var tänkt att lätta upp ett förlegat direktiv blir för AT-läkare på Åland i praktiken en åtstramning. En flaskhals blir ännu smalare. Ett framgångsrikt samarbete mellan två EU-länder kan komma att sägas upp. Vi tror knappast att det var så EU-direktivet var tänkt att fungera och vi ifrågasätter Socialstyrelsens agerande.