Cancerdiagnostik och behandling kräver att insatser från ett stort antal discipliner och medarbetare koordineras. I Sverige är tiden från misstanke om cancer till behandlingsstart på många håll lång och visar geografiska och socioekonomiska skillnader. För patienten innebär väntan en psykologisk belastning. Väntetid är kostnadsdrivande och vid flera diagnoser prognostiskt ogynnsam.

För att strukturera och effektivisera den komplexa cancervårdprocessen och öka tillgängligheten har regeringen tagit initiativ till standardiserade vårdförlopp efter förebild från Danmark och Norge [1]. Standardiserade vårdförlopp definierar undersökningar och maximal väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart för varje misstänkt diagnos. För att koordinera patientförlopp, säkra tidsbokning samt förbereda och strukturera den multidisciplinära konferensen anställs nu koordinatorer i cancervården. Tjänsterna är efterfrågade och attraktiva, men rollen är ny och ännu inte definierad.

Regionalt Cancercentrum syd har med en e-enkät undersökt erfarenheter, hinder och framgångsfaktorer hos koordinatorer i 18 diagnosprocesser. Koordinatorerna angav att arbetsuppgifterna var intressanta, tyckte sig ha tillräckligt kompetens för arbetet, uppfattade sig som en del av teamet kring patienten och fick gott stöd i arbetet. Däremot uppfattade de rollen vid den multidisciplinära konferensen och i relation till kontaktsjuksköterskan som oklar.

Våra resultat visar att en tydlig arbetsbeskrivning, god introduktion, delaktighet i processarbete och kompetensöverföring uppfattas som nyckelfaktorer, vilket stöds av internationell litteratur [2-5]. Särskilt behöver koordinatorns roll vid den multidisciplinära konferensen och i relation till kontaktsjuksköterskan diskuteras för att minska risken för otydlighet och dubbelarbete.

Även om nyttan med koordinatorer ännu är osäker finns stöd för kostnadseffektivitet genom kortare tid till behandlingsstart. Framtida utvärderingar bör beakta kompetensöverföringens betydelse för ökad effektivitet. Cancervården har fått en unik möjlighet i och med satsningen på standardiserade vårdförlopp och måste ta ansvar för att skapa ett stimulerande och utvecklande arbete för koordinatorerna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.