Många cancerformer har gått från att vara en sjukdom med dödligt utfall till att bli en kronisk sjukdom med påtagliga möjligheter till god livskvalitet. Det är glädjande att patienter i Sverige kan få allt fler nya och innovativa behandlingar. Samtidigt ställer utvecklingen landstingen och regionerna på prov. De måste på ett effektivt sätt bedöma kostnaderna för behandlingarna, föra in dem i vården och utvärdera dem.

För en jämlik vård behöver den nationella nivån involveras. Därför finns nu ett nationellt system med ordnat införande av nya behandlingar, vilket är utmärkt. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har en central roll. Syftet är att patienterna ska få tillgång till nya läkemedel och andra typer av behandlingar. Mycket tyder på att systemet fungerar väl.

Det finns däremot barnsjukdomar i systemet. En sådan är att landstingen gör så kallade regionala överprövningar som riskerar att försena läkemedel som är viktiga för patienterna. En viktig del av det ordnade införandet är nämligen trepartsförhandlingar mellan SKL, det aktuella läkemedelsföretaget samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Förhandlingarna kan exempelvis landa i att två konkurrerande behandlingar har fått samma rekommendation för användning. I de fallen uppstår problem om ett enskilt landsting rekommenderar olika användning.

Det här leder ytterst till ojämlik vård. Om den nationella processen inte följs regionalt kan det i framtiden skapa osäkerhet kring systemet och därmed högre priser som kan påverka patienternas tillgång till nya behandlingar.  I den nationella rekommendationen ingår prisförhandlingar som baseras på förväntade volymer. Om ett landsting begränsar användningen av ett läkemedel kan det också påverka möjligheten att följa upp vilket läkemedel som passar bäst för olika patienter.

Nu när ordnat införande har varit på plats en tid är det dags för en ytterligare översyn av de första trepartsförhandlingarna som genomförts. För att vi ska veta att bland andra cancerpatienter får den bästa möjliga vården behöver vi få kunskap om hur landstingen har följt resultaten som förhandlingarna har gett. En sådan genomgång kan till exempel SKL göra. Därefter behöver vi ta till oss lärdomarna och justera hur de nya läkemedlen förs in i vården.

Vi kan inte låta landsändars ovilja att respektera trepartsförhandlingarna stå i vägen för patienternas tillgång till lika god hälso- och sjukvård över hela landet.