Det tillhör grundkursen i statskunskap att endast riksdagen kan förändra beslut som fattas av riksdagen, skriver författarna. Riksdagshuset och Riksbron sett från Strömbron. Foto: Camilla Svensk.

Den prioriteringsplattform som togs fram av Prioriteringsutredningen och som 1997 antogs av riksdagen [1, 2] är det regelverk för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som gäller. Regler och lagar behöver tolkas. Men tolkningarna måste vara rimliga i förhållande till de förarbeten som finns och får inte innebära sådana värdeförskjutningar att regelverket eller lagen får en helt annan innebörd. 

Den av NT-rådet förslagna »tolkningen« av prioriteringsplattformen – publicerad i Läkartidningen [3] – är inte en explikation av den rådande plattformen utan ett försök att smygvägen konstruera en helt ny plattform baserad på i vissa avseenden nya värderingar. NT-rådet tar sig med andra ord friheten att självständigt förändra den etiska plattform som riksdagen beslutat om. Den lexikaliska ordningen mellan principerna har försvunnit, och nyttoresonemang och kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) dominerar. NT-rådets så kallade tolkning leder till konsekvenser som är oförenliga med plattformen.

NT-rådets nyskapelse av den etiska plattformen är visserligen baserad på etiska principer. Men det är andra etiska principer än de som ligger till grund för den av riksdagen beslutade plattformen.

Författarna skriver att de anser att deras fyra dimensioner »täcker de viktigaste aspekterna för att tolka lagstiftarens intentioner i prioriteringsplattformen«. Vi vill bestämt bestrida detta. Det ligger dessutom inte i rådets mandat eller roll att på eget initiativ tolka och förändra den etiska plattformen.

Det tillhör grundkursen i statskunskap att endast riksdagen kan förändra beslut som fattas av riksdagen. Här smugglar NT-rådet in andra värderingar genom sin så kallade tolkning av den etiska plattformen. Hade detta rört något annat område än prioriteringar inom hälso- och sjukvården får man förmoda att lagstiftaren reagerat.

Läs repliken:
Vi måste kunna relatera till och tolka den etiska plattformen

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.