Med anledning av debattartikeln »Dödsstöten för AT på Åland« [1] i Läkartidningen nr 41/2016 vill Socialstyrelsen förklara vilka faktorer som ligger bakom myndighetens beslut.

Genom en ändring i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv infördes en skyldighet för alla medlemsstater att erkänna yrkespraktik som förvärvats utomlands. Bestämmelsen innebar även att medlemsstaterna genom nationell lagstiftning kan fastställa en rimlig begränsning för hur stor del av praktiken som får förvärvas utomlands.

Med anledning av ändringen har Sverige sett över möjligheten att fullgöra bland annat allmäntjänstgöring, AT, utomlands. Ändringar har genomförts i patientsäkerhetsförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring. Socialstyrelsen har bedömt att delar av AT kan fullgöras utomlands, men att placeringarna inom allmänmedicin och psykiatri behöver fullgöras i Sverige. Detta för att AT-läkare ska kunna förvärva nödvändiga kunskaper och kompetens om svenska lagar och förhållanden genom klinisk erfarenhet. Reglerna gäller all utlandstjänstgöring, även den på Åland. Regleringen och dess begränsningar har av Socialstyrelsen bedömts som rimliga inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet.

Förslaget till ändrade föreskrifter remitterades av Socialstyrelsen i november 2015 och fick då brett stöd av remissinstanserna. Företrädare för Ålands landskapsregering har informerats om ändringarna bland annat i samband med nordiska möten i november 2015 och maj 2016. Efter synpunkter som framförts efter att föreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2016 gör nu Socialstyrelsen en fördjupad juridisk analys och fortsätter dialogen med tjänstemän från den åländska landskapsregeringen.