EVTM (endovascular hybrid trauma and bleeding management) har vuxit fram utifrån växande användningsområden inom den endovaskulära tekniken [1-3]. Kunskap och erfarenheter av endovaskulär kirurgi används i det initiala omhändertagandet vid akuta blödningstillstånd, vanligtvis trauma, men även vid exempelvis postpartumblödning, gastrointestinal blödning och iatrogena blödningar.

Konceptet ska ses som ett komplement till dagens etablerade traumaomhändertagande. En central del är att tidigt etablera en fungerande kärlaccess (oftast femoralisartären) där aortaballong (REBOA, resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta) snabbt kan stoppa livshotande blödningar temporärt. Syftet är att vinna tid till kirurgisk åtgärd. Lika viktigt är det multidisciplinära arbetssättet [4, 5].

En ökad klinisk erfarenhet av tidig användning av aortaballong – ofta redan på akutrummet – leder till frågor om när, av vem och hur EVTM bäst ska användas [6]. Prehospitalt, civilt eller militärt? Av akutläkare, kirurger, radiologer eller narkosläkare? Men framför allt – vilka patienter ska behandlas på detta sätt, och vilken nytta har de av behandlingen? 

För att kartlägga risker och vinster har en grupp intresserade läkare inom kärlkirurgi, traumakirurgi och anestesi vid Universitetssjukhuset Örebro börjat arbeta för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter. Studier med djurmodeller har utförts för att fysiologiskt klargöra och förstå hemodynamiken och fysiologin vid användandet av aortaballong, både när det gäller tidsaspekter och inom vilka anatomiska områden det bäst används.

Vi vill bygga en plattform där erfarna anestesiologer, traumakirurger, radiologer och kärlkirurger – med eller utan REBOA-erfarenhet – träffas och diskuterar samt får den senaste kunskapen. Vi håller workshoppar två gånger per år där en hel dag ägnas åt färdighetsträning i vårt övningslaboratorium. Under uppbyggnad är även en plattform/webbaserad vetenskaplig tidskrift [7] där kunskap samlas och delas. Där finns även information om arrangemang och liverapporter från EVTM-workshoppar. En handbok är också under arbete.

År 2013 startades ett register där 34 centra från flera kontinenter finns representerade. Totalt har närmare 100 fall där aortaballong använts vid svåra traumafall registrerats. Tvåårsresultat publiceras inom kort. Parallella prospektiva registerstudier pågår i USA och Japan [8].

EVTM är etablerad metod på många håll i världen. I Örebro har vi sedan några år ett REBOA-set på akutmottagningen som används av kärlkirurger med stor endovaskulär erfarenhet. Aortaballong används tidigt på flera traumacentra i USA, Storbritannien och Japan, och metoden sprids snabbt [9]. Ett internationellt samarbete är etablerat och det första symposiet hålls i Örebro i februari 2017.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.